Aplikovaná etika

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úvod

Navazující magisterský studijní obor „Aplikovaná etika“ je součástí studijního programu „Humanitní studia“ . Standardní doba studia je 2 roky, forma studia je kombinovaná.

Pro dobu dvacátého století je typický překotný rozvoj všech oblastí společenského života - politiky, hospodářství, techniky, médií, vědy a výzkumu. A právě tyto obory poukazují na potřebnou reflexi eticky relevantní reflexe.

Studijní obor zamýšlí reagovat na zřejmou společenskou poptávku a nabídnout uchazečům o studium možnost vzdělání v základních oblastech aplikované etiky – hospodářské, politické, lékařské, mediální a právní. Obor si klade za cíl zprostředkovat studentům kompetence, které jim umožní identifikovat, pojmenovávat a rozpracovávat etické otázky současnosti. Studenti se mají naučit samostatně kriticky reflektovat etické problémy v jejich rostoucí komplexitě i rozdílnosti možných odpovědí.

 

Zmíněné obory jsou sekularizované a obor Aplikovaná etika proto není záměrně součástí studijního programu "Teologie". Nicméně je celosvětově patrné, že význam náboženství hraje v mnoha eticky relevantních procesech významnou roli. Přístup sekularizovaných oborů a některých nábožensky "vázaných" předmětů (křesťanská antropologie, teologická etika, křesťanská sociální etika) vytvářejí žádoucí napětí k fundovanému dialogu. Právě pro něj chce prostředí teologické fakulty vytvořit potřebné forum. 

 

 

Základní informace o formě studia

 Forma studia je kombinovaná. Ovšem vnímavost pro relevantnost etické reflexe přichází zpravidla ruku v ruce s osobní zralostí. Pro studium je proto vítaná pracovní i životní zkušenost studentů, a výuka je soustředěna do dvou dnů (pátek, sobota). Ve druhé polovině září a březnu a v květnu jsou zařazeny týdenní výjezdové semináře.

 

 Garanty oboru jsou doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. a doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.