Jaroslav Brož

 

Katedra biblických věd Katolické teologické fakulty UK v Praze

 

obor: Nový zákon a Semitské jazyky - syrština křesťanského starověku

 

 

Adresa: Thákurova 3, 160 00  Praha 6, I. patro, č. 1101

Tel. (+420) 220 181 409

E-mail: jaroslav.broz@ktf.cuni.cz nebo: brozccm@gmail.com

 

 

 

 

 

 


Studijní texty

Katolická teologie (magisterské prezenční studium)

První ročník

1. semestr

Sylabus předmětu KBIB003 Úvod do Písma 1

Geografie a historie Izraele: přehled

Náboženství Izraele

Historické, kulturní a náboženské pozadí NZ

Chronologické tabulky: celé dějiny Izraele

Chronologické tabulky pro Nový zákon

Český biblický překlad

2. semestr

Všeobecný úvod do Písma svatého (materiál doc. J. Hřebíka)

Novozákonní kánon

Přehled metod výkladu biblického textu

Ježíšův křest (Exegeze Mt 3,13-17)

Několik pokynů ke zpracování písemné práce

 

Druhý ročník 
Úvod do evangelií  (Word)

Proces vznikání novozákonních spisů a historicko-kritická metoda
Synoptická otázka   (Word)
Pramen Q   (Word)
Evangelium podle sv. Marka   (Word)
Evangelium podle sv. Matouše   (Word)
Evangelium podle sv. Lukáše   (Word)
Skutky apoštolů   (Word)
Podobenství

Podobenství o zlých vinařích (Mk 12,1-12)

Zázraky

Uzdravení slepce u Jericha

Blahoslavenství

Kapitoly o Ježíšově narození a dětství

Zjevení Ježíše emauzským učedníkům

Pavlova řeč na rozloučenou

 

 

Třetí ročník
Apoštol Pavel
Chronologické tabulky - Apoštol Pavel
Formální úpravy novozákonních listů

1. list Soluňanům
2. list Soluňanům
List Galaťanům
Exegeze Gal 2,14-21
1. list Korinťanům
2. list Korinťanům

Exegeze 2 Kor 12,1-10
List Římanům

Pareneze Řím 12 - 15
List Filipanům
List Filemonovi
List Kolosanům
List Efesanům
Kristushlava Církve v Ef

Pastorální epištoly
List Židům - struktura
List Židům - komentář
Novozákonní kněžství

 

Čtvrtý ročník (vyučuje A. Scarano, Th.D. S.S.L.)
1. list Petrův
2. list Petrův
List Jakubův
List Judův
Janovo evangelium a tři listy
Jan 20,1-31
Prolog (Jan 1,1-18)
Zjevení sv. Jana
Zj 21,1-8
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Náboženské nauky
- navazující magisterské studium

Etika v listech apoštola Pavla

Etika v listu Filipanům

Kristushlava Církve v Ef

Novozákonní kněžství
Prolog (Jan 1,1-18)

Jan 20,1-31
Zj 21,1-8

Tématické okruhy ke zkoušce

 

Další užitečné texty

Základní schéma biblické spirituality (Word)
Evangelia jako příručky duchovního života (Word)
 

Aktualizováno dne 23.09.2010
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->