Určeno jen pro studijní potřeby posluchačů KTF UK

 

První list svatého Petra

 

Doba: Byl-li napsán Petrem, pak v letech 60-63; pravděpodobněji však v letech 70-90.

Adresáti: Severní oblasti Malé Asie (v nichž asi hlásali evangelium misionáři z Jerusaléma).

Autenticita: List byl možná sepsán Petrem za pomoci sekretáře; pravděpodobněji však jeho žákem, který v něm uchoval Petrovo dědictví zanechané v Římě.

Jednota: Většina biblistů se dnes kloní k jednotě listu; někteří si myslí, že list vznikl spojením dvou dokumentů: v jednom (1,3-4,11) se mluví o “pronásledování” jako o pouhé možnosti, zatímco v druhém (4,12-5,11) se již stalo skutečností.

Neporušenost: Někteří v listu vidí fragmenty staršího vyznání víry a hymnů, které autor vložil do textu.

 

Formální členění:

  1. Úvodní formule: 1,1-2
  2. Hlavní část: 1,35,11

1,32,10: Křesťanská identita a důstojnost

2,113,12: Chování křesťanů vydává dobré svědectví pohanskému světu

3,135,11: Chování křesťanů v nepřátelském prostředí

  1. Závěrečná formule: 5,12-14.

 

Katolické listy v dnešním kanonickém pořadí jsou svědectvím těch, kdo viděli Ježíše za jeho pozemského života: dva jeho příbuzní (Jak, Jud) a dva ze Dvanácti (Petr a Jan). Některé potvrzují důležité prvky Pavlova poselství (1 Petr), jiné představují zcela odlišnou teologickou atmosféru (1-3 Jan; Jud), ještě jiné mají blízko k nepřímé konfrontaci s Pavlem (Jak; 2 Petr).

Ve všech úvodech se téměř vždycky v případě katolických listů diskutuje o:

a) literárním druhu (je to skutečný dopis?): např. 1 Jan nemá charakteristiky listu; 1 Petr a Jak mají formální charakteristiky listu, avšak obsah se blíží homilii (1 Petr) nebo se vyznačuje řečnickými prvky diatríby/debaty (Jak);

  1. adresáti (někdy konkrétní, jindy ne);

c) autor: 1-3 Jan neuvádějí osobní jméno; 2 Petr je všeobecně považován za pseudonym, Jak a Jud většinou také; 1 Petr má největší šanci pocházet přímo či nepřímo od jmenovaného autora.

 

Okolnosti - Petrova autorita

Šimon byl velmi brzy nazván Kéfa (aramejsky Kéfá - skála) nebo Petr (řecky Petros, od petra - skála). Najdeme jej vždycky na prvním místě v seznamu Dvanácti. Byl nejdůležitějším učedníkem za Ježíšova pozemského života. Evangelní tradice jednohlasně dosvědčuje, že zapřel Ježíše po jeho zatčení. Přesto poté, co se mu zjevil vzkříšený Ježíš (Lk 24,34; 1 Kor 15,5; Jan 21), obnovilo se jeho vůdčí postavení a Petr vedl v několika prvních letech jerusalémskou církevní obec (Sk 2-5). Byl nejaktivnějším z prvních misionářů a díky jeho činnosti byly do komunity křesťanů začleňovány nové skupiny (Sk 8,14-25; 9,32-11,18). Jeho apoštolská činnost slouží jako míra pro činnost Pavlovu (Gal 2,8). Bodle Sk 15 a Gal 2,1-10 hrál Petr hlavní roli na jerusalémském sněmu (r. 49). Dále působil v Antiochii (kde došlo ke sporu s Pavlem) a kolem r. 55 existovala v Korintě skupina, která Petra považovala za svou zvláštní autoritu (1 Kor 1,12 3,22). Zemřel mučednickou smrtí (Jan 21) v Římě mezi roky 64 a 68 za Neronova pronásledování. 1 Klem 5 pokládá Petra a Pavla za hlavní sloupy církve.

Petrova autorita byla považována za nesmírně důležitou i po jeho smrti, jak dosvědčují evangelia, sepsaná většinou až po r. 70. V Jan 21 je Petr představen jako hlavní rybář (misionář) ve skupině Dvanácti, který Ježíši přináší bohatý rybolov, a poté jako pastýř, kterému Ježíš svěřuje pasení svých ovcí. V Lk 22,32 Ježíš pouze Petrovi přikazuje “Posiluj své bratry”. V Mt 16,18 Petr vyznává víru v Mesiáše, Božího Syna, a Ježíš na jeho vyznání staví svoji církev a dává mu klíče nebeského království. Celé toto pozadí je třeba mít na paměti, abychom porozuměli listu, sepsaného v Petrově jménu.

Podle 1 Petr 5,12-13 jsou s Petrem v Babylóně (Římě) další dvě osoby: Silván, “kterého pokládám za věrného bratra”, skrze něho píše tento dopis; a Marek “můj syn”. Podle Sk 15,22.32 byl Silas židokřesťanský prorok v Jerusalémě, který nasadil svůj život pro Pána (15,26). Spolu s Judou Barsabbášem nesl dopis z jerusalémského sněmu do Antiochie. Podle 15,36-18,5 nahradil Marka a Barnabáše na Pavlově “druhé apoštolské cestě”, alespoň do Korintu, kde je o Silovi poslední zmínka. Je totožný se Silvánem, kterého Pavel udává jako spoluautora 1 Sol 1,1. O Silvánově kázání v Korintě srov. 2 Kor 1,19. Nevíme, jak se Silván dostal do Říma. Petr jej asi znal jako “věrného bratra” od svého pobytu v Jerusalémě.

K Markovi lze souhrnně říci (vedle diskuse o autorovi Mk evangelia), že to byl židokřesťan, kterého Petr znal z Jerusaléma (Sk 12,12), byl Pavlovým průvodcem (zpočátku a později znovu) a přišel do Říma v 60. setech na sklonku Pavlova života a tam pomáhal Petrovi.

 

Obsah a poselství

Úvodní formule (1,1-2). Autor je představen ne osobním jménem Šimon, ale Petr, jež nezdůrazňuje tolik Petrovu autoritu očitého svědka Ježíšova pozemského života, nýbrž jeho výjimečné postavení mezi apoštoly, “sloup” církve (Gal 2,9). List je adresován “rozptýleným v diaspoře”. SZ takto nazývá židy žijící mimo pravou vlast Palestinu. Ze souvislosti listu však je zřejmé, že příjemci jsou pohanokřesťané, nynější “vyvolený” lid (1,1-2; 2,4.9) v diaspoře - v tom smyslu, že jsou rozptýleni mezi pohany a rovněž vzdálení od svého nebeského domova. Zvláštní zeměpisné určení adresátů vytváří půlměsícovou dráhu doručitele listu v severní Malé Asii: vylodil se v jednom z černomořských přístavů (např. Sinope) v Pontu, vydal se na jih přes východní cíp Galácie do Kappadocie, poté na západ do provincie Asie, a konečně na sever cestou vedoucí z Efesu k černomořskému přístavu v Bitýnii. Pozoruhodná je také trinitární formule pozdravu (srov. 2 Kor 13,14).

První část (1,3-2,10): Křesťanská identita a důstojnost. V listu chybí díkůvzdání. Nahrazuje je afirmativní část s důrazem na důstojnost křesťanských věřících. Popis silně připomíná obrazy Exodu a sinajských událostí. Křesťané mají mít přepásaná bedra své mysli (1,13). Narozdíl od hebreů na poušti, kteří toužili po egyptských hrncích masa, se křes´tané nesmí přizpůsobovat touhám po dřívější nevědomosti. Opakuje se tu Boží požadavek, vyslovený na Sinaji: “Buďte svatí, neboť Já jsem svatý” (Lv 11,44; 1 Petr 1,16). Dále tu je náznak zlatého telete, velikonočního beránka a Božího vykoupení Israele (Dt 7,8), když autor připomíná, že křesťané nebyli vykoupeni zlatem nebo stříbrem, ale drahocennou krví Krista, neposkvrněného Beránka. Připomínka začátku křesťanského života zaznívá v 1,3 a 1,23: “Dostalo se vám nového života, a to ne plodivou silou pomíjející, ale nepomíjející.”

Vrchol této části tvoří 2,4-10, soustředěný do dvou trojic starozákonních textů: 2,6-8 se zaměřuje na Krista, kámen vyvolený Bohem, ale zavržený od lidí. 2,9-10 mluví o komunitě křesťanů, kteří kdysi nebyli lidem, nyní však jsou lidem Božím. Důležitý v. 9 vykládá Ex 19,6 (LXX) “Budete mi královstvím, kněžstvem a svatým lidem”; privilegia Israele se nyní stávají privilegii křesťanů.

Druhá část (2,11-3,12): Chování křesťanů je dobrým svědectvím pro pohanský svět. Důstojnost křesťanů má vést k odpovídajícímu příkladnému jednání uprostřed pohanského světa; křesťané tak mohou čelit podceňování ze strany pohanů. Jádrem této části je řád domácnosti (2,13-3,7). Jeho záměrem není změnit stávající sociální a rodinný řád (byť je nespravedlivý), nýbrž jenom se chovat v dané situaci způsobem, který odpovídá trpělivosti a odevzdanosti Kristově. 1 Petr také obsahuje motiv úcty k světské autoritě a modlitby za ni a umírněnost v odívání žen (srov. 1 Tim 2,1-2.8-15; 5,1-2; 6,1-2).

zva k podřízenosti vůči králům a vládcům, kteří trestají pachatele zla, ukazuje, že křesťané zlo nepáchají, ačkoli to o nich lidé tvrdí. Otroci mají být trpěliví, když jsou nespravedlivě biti, protože Kristus, který byl bez hříchu, nám dal příklad trpělivého snášení urážek a utrpení. 2,21-25 dokazuje, jak jemně autor vetkal portrét trpícího Služebníka z Iz 53 do křesťanského obrazu Kristova utrpení. Povzbuzení otroků končí ujištěním, že jejich rány byly uzdraveny a že Kristus je pastýř a strážce jejich duší.

Tato část končí v 3,8-12 pěti krátkými výzvami všem - pravidla pro život v pravé křesťanské komunitě, končící zaslíbením Pánova požehnání (Žl 34,13-17).

Třetí část (3,13-5,11): Křesťanské chování v nepřátelském prostředí. Je zdrojem utrpení křesťanů v 1 Petr pronásledování nebo odcizení?

a) pronásledování? Napsal-li list sám Petr, pak zmínky o všelijakých zkouškách (1,6) a jednání s křesťany jako se špatnými lidmi (2,12) mohou narážet na římské spory mezi židokřesťany a židy (srov. Klaudiovo vyhnání židů z Říma r. 49). Očistná výheň (4,12) a předjímání utrpení, které má přijít na křesťany v celém světě (5,9) může pocházet z římského pronásledování Neronova po požáru v r. 64. Jestliže považujeme list za pseudonym pocházející z 90. let, pak by šlo o císařské pronásledování za Domitiana. Přikazoval by však autor v době pronásledování : “Krále [císaře] mějte v úctě” (2,17; srov. 2,13)?

b) sociální odcizení? Novější exegeze v popisovaných útrapách vidí více místní nepřátelství; nekřesťané mluví zle o křesťanech, jednají s nimi jako se zločinci (2,12), pomlouvají jejich jednání (3,16), hnusí si je (4,4) a urážejí je pro jejich víru v Krista (4,14). Křesťané podle nich založili nový kult, výlučný, utajený a podvratný - odtud podezírání z nemorálnosti nebo dokonce z ateismu, protože se neúčastnili veřejného kultu, a tak uráželi bohy. “Očistná výheň” (4,12) by pak bylo symbolické označení takového stavu. Toto vysvětlení navíc dobře odpovídá ovzduší odcizení křesťanů ve společnosti, jež prosvítá v celém listě. Silný důraz na důstojnost křesťanů a jejich postavení má povzbudit skupinu, exkomunikovanou zbytkem společnosti; proto označení adresátů jako cizinci a přistěhovalci (2,11; srov. 1,1.17). Připomínají Israel na cestě do zaslíbené země. Nesmějí se ohlížet nazpět (1,14), ale těšit se z nepomíjivého dědictví (1,4).

Křesťané mají příklad spravedlivého Krista, který trpěl za nespravedlivé. Jeho smrt nebyla konec, neboť byl oživen v Duchu a šel oznámit své vítězství nad zlými anděly, kteří byli uvězněni v cisterně, když zhřešili s ženami a způsobili potopu (3,18-19). Jako Noe a dalších sedm bylo zachráněno, tak i křesťané budou zachráněni očistnou vodou křtu (3,20-21).

Křesťané prožívají společenské odcizení, protože nežijí jako jejich pohanští sousedé. Seznam neřestí v 4,3-4 není jen obecným výčtem, ale zřejmě vykresluje popis pohanských slavností, jichž už se křesťané neúčastní. 1 Petr 4,5-6 zaslibuje Boží soud nad živými zemřelými (viz níže), při němž bude odsouzena nespravedlnost, jíž jsou vystaveni věřící. Jestliže někteří zemřeli v opovržení od druhých lidí (“souzeni podle těla jako lidé”), budou přesto žít (“v duchu podle Boha”). Soud přijde brzy, protože konec všeho je nablízku (4,7). V přítomné době uprostřed nepřátelských sousedů mohou křesťané přežít díky vzájemné lásce, podpoře a službě (4,8-11).

Protože Kristus ukázal, že utrpení je cesta ke slávě, nesmějí se křesťané divit, kdy přichází “očistná výheň” stále větší utrpení (4,12-19). Soud začne u křesťanů, “Božího domu” (4,17). Proto Petr, svědek Kristova utrpení a slávy, která se má zjevit, povzbuzuje presbytery komunity, aby dobře pečovali o svěřené stádo (5,1-4).

Tato část listu uzavírá řada napomenutí (5,5-9) s plastickým obrazem ďábla jako řvoucího lva (srov. Žl 22,14) a útěšná doxologie (5,10-11) s ujištěním, že Kristus křesťany v jejich boji zdokonalí a posílí a po krátkém utrpení je upevní.

Závěrečná formule (5,12-14). Petrovy osobní pozdravy, asi vlastní rukou, mají jinou podobu než Pavlovy. Není jasné, zda “psaní prostřednictvím Silvána” znamená, že Silván dopis doručoval (srov. Sk 15,23: “grapsantes dia cheiros autón”) nebo sepisoval. K Petrovi připojuje svůj pozdrav římská církevní obec.

 

1 Petr 3,19; 4,6 a Kristovo sestoupení do předpeklí

3,18-20: (Kristus byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem), “v němž přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení. Ti kdysi neuposlechli, když Boží shovívavost vyčkávala za dnů Noemových.”

4,6: “Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby - třebaže byli v těle souzeni podle lidských měřítek (doslova “podle lidí”) - mohli žít v Duchu v Božích očích (“podle Boha”).

 

I jiné novozákonní texty nepřímo uvádějí, že Kristus -pravděpodobně po své smrti - sestoupil pod zemi (Řím 10,7; Ef 4,9), vyzvedl zde zemřelé svaté (Mt 27,52; Ef 4,8) a zvítězil nad zlými duchovými mocnostmi (Flp 2,10; Kol 2,15).

Podle apokryfů ze 2. stol.: Nanebevzetí Izaiášovo 9,16; 10,14; 11,23: Kristus před svým zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením oloupil anděla smrti a ten se mu spolu se Satanem klaněli. Ódy Šalomounovy 17,9; 42,15: Kristus otevřel zavřené brány a zemřelí mu běželi vstříc. Melito se Sard (Velik. homilie 102): Kristus říká: “Já jsem pošlapal peklo, svázal Silného a vytrhl lidi vzhůru do nebe na výsosti.” Pozdější Nikodémovo evangelium podává celé vyprávění o Kristově sestoupení do pekel, aby vysvobodil starozákonní svaté. Od 4. do 6. stol. se článek “sestoupil do pekel” začleňuje do vyznání víry. Vyjadřuje pravdu, že Kristova smrt měla spásný význam i pro ty, kdo zemřeli před ním.

Vztahují se uvedené dva texty z 1 Petr k tomuto článku víry?

Existují dvě interpretace, proč Kristus sestoupil:

1. za spásným účelem. Tento výklad je nejstarší, již od 2. stol. Petrovo evangelium 10,41: Kristus byl vynesen z hrobu dvěma velikými anděly, které následoval kříž. Hlas z nebe se otázal: “Kázal jsi zemřelým?”, Kříž učinil úklonu a odpověděl: “Ano” - Z kontextu je zřejmé, že Kristovo kázání bylo spásné. To dokládá i Justin, Dialog 72. U Klementa Alexandrijského je dochován první výklad 1 Petr 3,19 tohoto druhu. Následoval jej Origenes, který jej uvítal pro svůj názor, že peklo není věčné.

Dále se objevují rozličné modifikace tohoto výkladu (aby nesváděl k důsledkům o konečnosti pekla): Kristus přišel do limbu, aby oznámil svatým, že nebe je nyní pro ně otevřené a/nebo aby nabídl zemřelým hříšníkům druhou šanci, jestliže nyní přijmou jeho kázání. Augustinova modifikace nahradila na Západě Origenův výklad: Kristovo spásné hlásání neposlušným současníkům Noemovým se neudálo po jejich smrti, ale během jejich života ve starozákonní době. Tento pohled, doložený i jinde v NZ, předpokládá, že Kristus jako preexistující Logos byl činný již ve starozákonní době.

2. za účelem soudu a zavržení. Předcházející výklad se zakládá na spojení 3,19 a 4,6: hlásání duchům ve vězení je totéž co hlásání evangelia zemřelým: děje se za spásným účelem.

Ale W.J. Dalton tvrdí, že tyto dva verše se nevztahují k jedné události. a) 4,6 nemluví o Kristově kázání, ale o kázání o Kristu, tj. hlásání evangelia (na zemi). Křesťané, kteří přijali evangelium a již zemřeli,jsou v Božích očích živi (srov. 1 Sol 4,13-18). b) 3,19 mluví o kázání Kristově, ale duchům ve vězení, bez zmínky o smrti. V semitské antropologii se slovem “duchové” (narozdíl od “stínů”) označují spíš andělé, a ne mrtví. Odkaz na neposlušnost za Noemových dnů napovídá, že autor má na mysli anděly neboli Boží syny, kteří se dopustili zla vztahem s pozemskými ženami (Gn 6,1-4). Bůh toto zlo zničil velkou potopou, z níž se zachránil jen Noe a jeho rodina (Gn 6,5nn). V židovské mytologii přednovozákonního období byl tento příběh podrobně zpracováván, např. Bůh tyto duchy svázal a uvěznil ve veliké cisterně pod zemí až do dne soudu (1Hen 10,11-12; Jub 5,6). V 1 Petr 3,19 vzkříšený Kristus sestupuje, aby tam vyhlásil své vzkříšení a rozdrtil satanské mocnosti. Srov. Jan 16,11: Ježíšův návrat k Bohu znamená zároveň zavržení Vládce tohoto světa; Zj 12,5-13: když se narodil Mesiáš (skrze vzkříšení z mrtvých) a byl vzat do nebe, ďábel a jeho andělé jsou svrženi dolů. Toto je snad pravděpodobnější výklad 1 Petr 3,19.

 

Autor

Ze všech katolický listů má 1 Petr největší pravděpodobnost na autorství toho, pod jehož jménem se předává. Hlavním argumentem je, že list předpokládá znalost Ježíšových slov, i když je přímo necituje. Je však nutno rozhodnout, zda tento jev vyložíme díky paměti očitého svědka nebo díky znalosti věrného apoštolského kázání a/nebo sepsaných evangelií.

Jako argumenty proti autenticitě se uvádí (s rostoucí přesvědčivostí od 1. do 6.):

1) Výborná kvalita řečtiny, bohatý slovník, citace ze LXX; list lze ztěží pokládat za kompozici galilejského rybáře, který jistě mohl znát dobře obchodní řečtinu, ale těžko dosáhl takové literární zběhlosti. Ale: Petrovy myšlenky mohl formulovat a sestavit Silván.

2) Závislost 1 Petr na pavlovských listech není důkazem pro historické vztahy mezi Petrem a Pavlem, které byly nepřátelské. Ale: Ani závislost ani nepřátelství obou apoštolů nelze přehánět. Vztah mezi listy lze vysvětlit společným pobytem obou osob v Římě nebo na základě společných spolupracovníků (Silván a Marek).

3) “Očistná výheň” (4,12) a zkušenost utrpení, kterou zakoušejí bratři na celém světě (5,9) navozuje situaci všeobecného pronásledování v celé říši; také za Petrova života nebylo. Ale: nebylo však až do 2. stol. Uvedená slova lze vykládat jako všeobecné obtěžování křesťanů a všeobecný požadavek nést kříž.

4) Církevní struktura s ustanovenými a placenými presbytery (5,1) lépe odpovídá až poslední třetině 1. stol. Ale: Odkaz na rozličná charismata (4,10-11) mluví pro přechodné období, ranější než např. 1 Tim, adresovaný do Efesu v Asii (srov. 1 Petr 1,1). (Goppelt na základě tohoto argumentu datuje 1 Petr do let 80-85.)

5) Autor se nazývá “Petr”, nikoli Šimon nebo Šimon Petr - známka, že jeho žák chtěl tímto symbolickým jménem zdůraznit jeho autoritu.

6) Okolnosti uvedené níže: datum ne příliš dlouho po Petrově smrti a po pádu Jerusaléma.

Závěr: List nechce být pouhou fikcí, ale představuje římské křesťany (školu nebo učedníky?), kteří se pokládají za Petrovy dědice. “Tato petrovský větev Boží rodiny v “Babylónu”, mluvící ve jménu své umučené hlavy, ujišťuje “své spolubydlící” rozptýlené po Malé Asii o svazku na základě utrpení, víry a naděje, který pojí křesťany jako bratry na celém světě” (J.H. Eliott, ABD 5,278).

 

Místo sepsání

Na základě 5,13 (spoluvyvolená církevní obec v Babylóně) se většina biblistů shoduje, že list byl sepsán v Římě.

 

Adresáti

Pokud se oblasti uvedené v 1,1 chápou jako římské provincie, pokrývali by adresáti celou západní část Malé Asie (tj. i Pavlova území). Pravděpodobnější je, že se jedná o označení historických území, pak by to byla severní část Malé Asie.

Podle 2,10 jsou adresáti pohanokřesťané; evangelium jimž však asi bylo kázáno s úctou k židovským hodnotám (symbolika exodu,…): křesťané obdrželi všechna privilegia Israele (2,10).

Kapadocie, Pontus a Asie se jmenují ve Sk 2,9; zasáhl sem zřejmě vliv jerusalémské misie. Rovněž římská církev byla asi plodem této misie. Z toho lze dovodit, že v obojí křesťané měli podobné dějiny a Petr zde měl významnou autoritu.

 

Doba sepsání

List nevznikl později než do r. 100: předpokládá jej 2 Petr 3,1; Polykarp, Filipanům a Papiáš, E.H. 3,39,17. List také nevznikl před Petrovým příchodem do Říma. Protože se o Petrovi nezmiňuje Pavel ve svém listě Římanům (sepsaný r. 58), nemohl 1 Petr vzniknout dříve než poč. 60. let. Napsal-li list sám Petr, pak v letech 60-65. Je-li to pseudonym sepsaný Petrovým žákem, pak v rozmezí let 70-100. Ztěží si představit, že by bylo možné vyžadovat úctu k vládci (2,13.17) v době pronásledování. Můžeme tedy vyloučit dobu Neronova pronásledování (64-68) a závěr Domitianovy vlády (89-96). Zbývají možná období 60-63 a 70-90. Pastýřská péče o Malou Asii z Říma je pravděpodobnější po r. 70. Rovněž označení “Babylón” pro Řím má větší smysl po r. 70, kdy římané zbořili druhý chrám. Všechna ostatní svědectví pro toto symbolické označení pocházejí z doby po r. 70. Nejlepší paralely pro církevní strukturu naznačenou v 1 Petr 5,1-4 se nacházejí v dílech sepsaných po r. 70. Proto většina exegetů dnes klade vznik 1 Petr do období 70-90 po Kr.