Jen pro studijní potřeby posluchačů KTF UK

 

 1. LIST KORINŤANŮM

 

Doba a místo: pozdní léto/raný podzim 57 z Makedonie (55/56 v kritickém datování).

Komu: viz 1 Kor.

Autenticita: Vážně se nepochybuje.

Jednota: Většina biblistů se domnívá, že list je redakčním spojením více (od dvou do pěti) dopisů.

neporušenost: Někteří se domnívají, že 6,14 7,1 je nepavlovská interpolace.

Formální rozdělení (listu v dnešní podobě):

 1. Úvodní formule: 1,1-2
 2. Díkůvzdání: 1,3-11
 3. Hlavní část: 1,12 13,10
 4. Závěrečná formule: 13,11-13.

 

Rozdělení podle obsahu:

1,1-11: Odesílatel, adresáti/pozdrav a díkůvzdání, důraz na Pavlovo utrpení

1,12 7,16: I. část: Pavlovy vztahy ke korintským křesťanům

  1. 1,12 2,13: Jeho odložená návštěva a list v slzách
  2. 2,14 7,16: Jeho apoštolská činnost (přerušeno 6,14-7,1)

8,1 9,15: II. část: Sbírka pro jerusalémskou církev

10,1 13,10: III. část: Pavlova odpověď na zpochybnění jeho apoštolské autority

13,11-13 Závěrečné pozdravy, požehnání.

 

Okolnosti sepsání

Budeme pokračovat popisem událostí, které nastaly po sepsání 1 Kor (= List B).

# 7) Timotej po cestě Makedonií přichází do Korintu (Sk 19,21-22; 1 Kor 4,17-19; 16,10-11) začátkem r. 57 (snad po dojití 1 Kor?). Zjišťuje, že korintská komunita je v nepořádku; zřejmě to byl následek působení falešných apoštolů (viz 2 Kor 11,12-15), nepřátelsky zaměřených proti Pavlovi. Timotej se vrací do Efesu a zpravuje o tom Pavla.

# 8) Pavel nemešká a spěchá přímou cestou přes moře do Korintu, aby zjednal pořádek - to je ona bolestná návštěva (2 Kor 2,1), druhá ze tří (12,14; 13,1-2). Skončila nezdarem. Rozhodl se přijít s holí (1 Kor 4,21), ale když stál tváří tvář Korinťanům, působil bázlivě a nepřesvědčivě (2 Kor 10,1.10b). Někdo ho zřejmě veřejně napadl a znevážil jeho autoritu (2 Kor 2,5-11; 7,12). Pavel se potřeboval zklidnit, a tak už se do Korintu z Makedonie znovu nevrátil, jak to předem plánoval (1 Kor 16,5).

# 9) Pavel se rozhodl, že se do Korintu nevrátí, protože by to byla další bolestná návštěva (1 Kor 2,1). Místo toho napsal list v slzách (2,3-4; 7,8-9:List C- nedochovaný), psaný v přísném tónu; z toho vznikly v Korintě řeči, že Pavel dokáže být odvážný, jenom když je daleko od nich (10,1.10). On jim však nepsal, aby je zarmoutil, ale z lásky k nim. Tento dopis doručil Titus, povzbuzený Pavlovým ujištěním, že jej Korinťané přijmou vstřícně (7,14).

# 10) Pavel odchází z Efesu (asi v létě 57), zamíří na sever do Troady a odtud do Makedonie (1 Kor 16,5.8; 2 Kor 2,12-13; Sk 20,1). Titovi se mezitím v Korintě dostalo vřelého přijetí (7,15), takže mohl začít i sbírat peníze na jeruzalémské křesťany (8,6). Potom koncem léta či začátkem podzimu 57 jde naproti Pavlovi do Makedonie a přináší mu radostné zprávy (7,5 7,13b). Pavlův list v slzách Korinťany zarmoutil, ale přivedl je k lítosti a uznání, že Pavlovi způsobili bolest (7,7-13).

# 11) Pavel neprodleně píše 2 Kor (List D; spolu s Timotejem z Makedonie, snad z Filip?, koncem léta či začátkem podzimu 57). Posílá s ním Tita (a dva bratry), aby dokončil sbírku (8,6.16-24).

# 12) Později přišel do Korintu sám Pavel (již třetí návštěva: 12,14; 13,1-2). Strávil tam zimu (57-58) a potom šel se sbírkou přes Makedonii, Filippy a Troadu do Jerusaléma (Sk 20,2-5).

# 13) Není jisté, zda se potom Pavel ještě někdy do Korintu vrátil. Podle 2 Tim 4,20 je možné, že loď, která Pavla jako vězně dopravila z Efesu do Říma, se zastavila v Korintě.

 

Obsah a poselství

Úvodní formule (1,1-2) a díkůvzdání (1,3-11).

Nevíme, proč Pavel určil list vedle Korinťanů i všem svatým v celé Acháji . Připravoval si tak pole pro organizování sbírky (2 Kor 9,2)? V díkůvzdání mluví o svém utrpení v Efesu. Připravuje tak téma vlastní slabosti a síly v Kristu, které rozvine i ve vztahu ke Korinťanům.

 

 1. část (1,12 7,16)

Pavel prostě vypráví o svých vztazích ke Korinťanům a zároveň je staví na teologickou rovinu.

 

 1. Změna Pavlových plánů po bolestné návštěvě (# 8) (1,12 2,13)

Pavel se nerozhodl pro tuto změnu pro lidské výhody, nýbrž protože byla součástí Božího ano ve prospěch Korinťanů. Místo nové osobní konfrontace, která by mohla budit zdání Pavlovy touhy po ovládání druhých (1,23-24), píše apoštol list v slzách (# 9), aby změnil postoj Korintských a mohl je jednou navštívit s radostí. Problém vyvolala jedna osoba (2,5-11), pro niž Pavel žádal potrestání. Když jej v tom Korinťané poslechli, přimlouvá se nyní Pavel za odpuštění a milosrdenství. Náprava vztahů Pavlovi tolik leží na srdci, že raději přeruší nadějnou práci v Troadě a spěchá do Makedonie vstříc Titovi dozvědět se, jak zapůsobil list psaný v slzách (2,12-13).

 

 1. Obhajoba Pavlovy apoštolské činnosti (2,14 7,16)

Úvod (2,14-16): Pavel nekupčí s Božím slovem.

Služba nové smlouvě (2,17 4,6): Pavel nepotřebuje doporučující list, neboť Korinťané sami jsou pro Pavla doporučením (3,1-3). Služba Duchu je nadřazena službě liteře (3,4-11). Mojžíš si zahaloval tvář rouškou, když mluvil s Israelem, a tento zvyk trvá, když Israelité čtou Starý zákon. Když se obrátíme ke Kristu, rouška je odstraněna, neboť Pán, který mluvil k Mojžíšovi, je nyní přítomen v Duchu (3,12-18).

Typologie Staré a Nové smlouvy podle schématu kdysi/nyní:

Nová smlouva: Duch oživuje služba Duchu a spravedlnosti sláva

Stará smlouva: litera zabíjí služba smrti a odsouzení pomíjející sláva

Pavlovo evangelium není zahalené; pouze pro ty, kdo jdou k záhubě, neboť je zaslepil bůh tohoto světa (4,3-4).

Naděje na budoucí slávu (4,7 5,10): Pavlova síla je z Boha, přestože tento poklad je hliněné nádobě (4,7). Řečnickou ironií (4,8-12) Pavel ukazuje kontrast mezi tělesným utrpením a životem v Kristu. Na řadě protikladů (4,16 5,10: vně/uvnitř, viditelný/neviditelný, nahý/oblečený) apoštol vysvětluje, proč neklesá na mysli. Přítomná trápení nejsou nic ve srovnání s budoucí slávou.

Služba smíření (5,11 6,2): Přestože Pavel tvrdí, že se nechce doporučovat, je zřejmé, že hájí svoji službu (5,11-13), druhými očerňovanou. Kristova láska (agapé tou Christou) nás nutí (5,14) je krásný souhrn Pavlovy spirituality (ať už to znamená Kristovu lásku k Pavlovi nebo Pavlovu lásku ke Kristu nebo obojí). Být Božími vyslanci ve službě smíření (5,18-20) je povoláním, k němuž Pavel zve i Korinťany. Nesmí přijmou Boží milost nadarmo (6,1).

Osobní apoštolovo jednání (6,3-13; 7,2-16): Pavel nikomu nepoložil do cesty překážku (6,3). Výmluvný popis Pavlova minulého života (6,4-10) je vhodným důkazem Pavlovy otevřenosti. Nato vyzývá Korinťany, aby i oni otevřeli svá srdce pro něj (6,11-13). Po přerušení (6,14 7,1; viz níže) vysvětluje, jakou měl radost, když mu Titus od nich do Makedonie přinesl dobré zprávy, takže list psaný v slzách zapůsobil (# 9,10). Pavel je rád, že plná důvěra se obnovila (7,16).

 

 1. část (8,1 9,15)

Pojednává o sbírce pro křesťany v Jerusalémě. Pavel k ní motivuje velkorysým příkladem chudých křesťanů v Makedonii (8,1-5) a příkladem Kristovým (8,9), který se stal pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby . Možná pod vlivem židovského zvyku vysílat vynikající muže se sbírkou pro jerusalémský chrám posílá Pavel v Korintě oblíbeného Tita, aby tam vykonal sbírku (a snad i doručil 2 Kor). Chce tak Korinťany přesvědčit o své bezelstnosti a přímosti. Z téhož důvodu (8,16-23) s Titem posílá bratra, známého všem církvím, a druhého horlivého bratra, svého pomocníka. O sbírce pro jerusalémské křesťany pojednává i 9. kapitola, oslovující křesťany v celé Acháji (proto ji někteří biblisté pokládají za samostatný list; proti tomu však viz spojení Korintu a Acháje v 1,1). Jako Pavel chválil v Korintě makedonské křesťany, stejně tak v Makedonii chválil Korinťany. Nerad by zažil tedy zklamání, až s ním někdo z Makedonie přijde pro sbírku. Výběrčí provázelo Pavlovo motto: Bůh miluje radostného dárce (9,7).

 

 1. část (10,1 13,10)

V této části Pavel podrobněji odpovídá těm, kdo napadali a zlehčovali jeho apoštolskou autoritu. Přechod od optimistické 8.-9. kapitoly k následujícím čtyřem kapitolám, plným nejistoty, jak Pavel bude v Korintu při své třetí návštěvě přijat, je nápadný. Apoštol je ochoten i přísně osobně zakročit jako ve svých listech (zřejmě v listu psaném v slzách # 9; 10,2.6.11; 13,2). Jeho autoritu mu však Pán dal k budování, a ne k boření (10,8; 13,10; srov. Jer 1,10). Kazatelé v Korintě (rádoby superapoštolové , řec. hyperlian apostoloi 11,5; 12,11) zlehčovali Pavlovu autoritu a činnost. Jsou to však lžiapoštolové a na konci budou potrestáni (11,13-15). Díky jejich útokům se nám zachoval nejdelší autobiografický Pavlův text, řečnicky velmi působivý (11,21b 12,10). Tyto kritické okamžiky apoštolova života vynášejí na světlo nejkrásnější poklady jeho duše: Když jsem slabý, právě tehdy jsem silný (12,10). Fyzické a duševní utrpení je větším znamením jeho apoštolátu než znamení, zázraky a mocné skutky (12,12). Pavel se dokonce odhodlá k chlubení se, aby dokázal svoji upřímnost ve vztahu ke Korinťanům (12,15): Já s největší ochotou vynaložím všechno, ano i sám sebe vyčerpám pro vaše duše. Tak velice vás mám rád. Měli byste vy mě mít rádi méně? To je výzva, kterou Korinťané musí velkoryse přijmout a napravit svá pochybení dřív než Pavel přijde, aby nemusel tvrdě zasáhnout (12,20 13,10).

 

Závěrečná formule (13,11-13)

Povzbuzení odpovídá skutečnému stavu korintské obce: Napravte se, buďte přístupní napomínání, buďte jednomyslní, žijte v pokoji! Dostalo se až k srdcím adresátů? Jaká byla třetí Pavlova návštěva? Sk 20,2-3 jí věnují třem Pavlovým měsícům v Korintě jen jednu větu. Avšak ani zde ani v Řím 16,1.21-23 nenajdeme náznak nepokojů v církevní obci. List se uzavírá nejúplnějším u Pavla doloženým trojičním požehnáním (13,13).

 

Vznik listu (jeden dopis nebo kompilát z více dopisů)

2 Kor je z hlediska jednotnosti nejvíce zpochybňovaným Pavlovým listem. Nechybějí ani zastánci původní celistvosti listu (podle nich pak je celý 2 Kor List D), většinou se však rozlišuj dvě až pět původně nezávislých součástí. Četnost názorů a teorií je způsobena rozličnými odpověďmi na otázku: Je přechod mezi jednotlivými částmi listu tak ostrý, že se dá vysvětlit jenom jako šev mezi původně nezávislými texty? Největší nesnáze působí kapitoly 10 13 a 6,14 7,1:

 

1) 2 Kor 10 13: Po radostné atmosféře, vyvolané dobrými zprávami doručenými Titem (7,5-16), Pavel najednou vyjadřuje své obavy, že bude muset přísně zakročit, protože Korinťané poslouchají falešné apoštoly. Uveďme si tři možná řešení:

a) Kapitoly 10 13 pocházejí z nezávislého dopisu, napsaného v jiné době. Pokud tento předcházel sepsání kapitol 1 9, byl by to list psaný v slzách (List C; 2 Kor 2,3-4). Existují však důvody proti: v kap. 10-13 se nehovoří o určité osobě jako v 2,5-11, nýbrž o více kazatelích; list v slzách psal Pavel v době, kdy neplánoval další bolestnou návštěvu Korinta (2,1.4), zatímco v 10 13 říká, že znovu přijde.

Lepší řešení předpokládá, že po odeslání Listu D (2 Kor 1 9) přišli do Korintu superapoštolové , kteří způsobili novou krizi, na niž Pavel reaguje listem. 2 Kor 10 13 je jeho fragmentem.

b) Kapitoly 10 13 jsou částí téhož listu (D), ale byly připojeny poté, co Pavel obdržel z Korintu nové znepokojující zprávy. Proti tomuto řešení lze namítnout, že v listu není ani náznak takových nových zpráv.

c) Kapitoly 10 13 jsou částí téhož dopisu (D) jako 1 9 a Pavel je zamýšlel takto napsat již od počátku. Změna tónu řeči v průběhu listu se vysvětluje změnou tématu. Již na 1 Kor lze ukázat, že Pavel někdy pořadí témat a přechody mezi nimi nepropracoval dokonale.

 

2) 2 Kor 6,14 7,1: i zde je problémem pořadí perikop. Téma o otevřenosti srdce končí v 6,13 a znovu navazuje v 7,2; 6,14 7,1 je zřejmá vsuvka. Další záhadou je použitý slovník, neodpovídající pavlovským listům: např. Beliár a starozákonní citace (6,16-18). Koho Pavel myslí nevěřícími ? Myslí tím pohany, kteří v přístavním Korintě byli příliš volných mravů, a styk s nimi mohl věřícím ublížit? Přísný dualismus (spravedlnost/nepravost, světlo/tma, Kristus/Beliár) připomíná svou terminologií dualismus dokumentů od Mrtvého moře, takže někteří biblisté si myslí, že Pavel nebo editor listu jich použili jako pramen této části. Je-li tento text původní součástí listu, označil Pavel slovem nevěřící polemicky své odpůrce z kapitol 10 13? Ať se rozhodneme pro jakékoli řešení, zůstane záhadou, proč tento úryvek stojí právě na tomto místě.