PAVLOVA ČINNOST V JEHO LISTECH A VE SKUTCÍCH APOŠTOLŮPavlovy listy

Skutky apoštolů

Obrácení u Damašku (předpokládá se v Gal 1,17c)

Damašek (9,1-22)

V Arábii (Gal 1,17b)

 

Návrat do Damašku (1,17c): 3 roky

 

Útěk z Damašku (2 Kor 11,32-33)

Útěk z Damašku (9,23-25)

V Jerusalémě (Gal 1,18-20)

V Jerusalémě (9,26-29)

“ Krajiny syrské a kilikijské“ (Gal 1,21-22)

Caesarea a Tarsus (9,30)

 

Antiochie (11,26a)

 

(Jerusalém [11,29-30; 12,25])

 

I. misijní cesta: Antiochie (13,1-4a)

 

Seleukie, Salamis, Kypr (13,4b-12)

Hlásání evangelia před příchodem do Filip v Makedonii (Flp 4,15)

Jižní Galácie (13,13– 14,25)

 

Antiochie (14,26-28)

“ Potom jsem šel znovu po čtrnácti letech do Jerusaléma“ (na “ koncil“ ,      Gal 2,1)

Jerusalem (15,1-12)

Antiochijský spor (Gal 2,11-14)

Antiochie (15,35); II. misijní cesta

 

Sýrie a Kilikie (15,41)

 

Jižní Galácie (16,1-5)

V Galácii (1 Kor 16,1) káže poprvé evangelium (Gal 4,13)

Frygie a severní Galácie (16,6)

 

Mysie a Troas (16,7-10)

Filippy (1 Sol 2,2 [= Makedonie, 2 Kor 11,9])

Filippy (16,11-40)

Soluň (1 Sol 2,2; srov. 3,6; Flp 4,15-16)

Amfipolis, Apollonia, Soluň (17,1-9)

 

Beroia (17,10-14)

Athény (1 Sol 3,1; srov. 2,17-18)

Athény (17,15-34)

Hlásání evangelia v Korintu (srov. 1 Kor 1,19; 11,7-9)

v Korintu po dobu 18 měsíců (18,1-18a)

Timotej přichází do Korintu (1 Sol 3,6),  pravděpodobně      v doprovodu Silvána (1 Sol 1,1)

Silas a Timotej přicházejí z Makedonie (18,5)

 

Pavel odchází z Kenchrejí (18,18b)

 

Nechává Akvilu a Prisku v Efesu (18,19-21)

Pavel (v Efesu) žádá naléhavě Apolla, aby šel do Korintu (1 Kor 16,12)

Akvila a Priska odesílají Apolla do Achaje (18,17)

 

Pavel v Caesareji Přímořské (18,22a)

 

Pavel v Jerusalémě (18,22b)

 

V Antiochii po určitý čas (18,22c)

Severní Galácie, druhá návštěva (Gal 4,13)

III. misijní cesta: Severní Galácie a Frygie (18,23)

Efes (1 Kor 16,1-8)

Efes po dobu 3 let nebo 2 let a 3 měsíců (19,1– 20,1; srov.      20,31)

Chloé, Stefanas aj. navštíví Pavla v Efesu (1 Kor 1,11; 16,17) a      přinášejí mu dopis (7,1)

 

Pavel je uvězněn (? srov. 1 Kor 15,32; 2 Kor 1,8)

 

Timotej je vyslán do Korintu (1 Kor 4,17; 16,10)

 

Pavlova druhá “ bolestná“ návštěva v Korintu (2 Kor 13,2); návrat do      Efesu

 

Titus je vyslán do Korintu s dopisem “ napsaným se slzami“ (2 Kor      2,13)

 

(Pavel plánuje navštívit Makedonii, Korint a Jerusalém/Judsko, 1 Kor      16,3-8; srov. 2 Kor 1,15-16)

(Pavel plánuje navštívit Makedonii, Acháji, Jerusalém a      Řím, 19,21)

Působení v Troadě (2 Kor 2,12)

 

V Makedonii (2 Kor 2,13; 7,5; 9,2b-4); příchod Tita (2 Kor 7,6)

 

Titus je vyslán napřed do Korintu (2 Kor 7,16-17) s částí 2. listu      Korinťanům

 

Illyrikum (Řím 15,19)?

 

Achaia (Řím 15,26; 16,1); třetí Pavlova návštěva v Korintu (2 Kor      13,1)

3 měsíce v Řecku (Achaia) (20,2-3)

 

Pavel se vrací do Sýrie (20,3), ale jde přes Makedonii a Filippy (20,3b-6a)

 

Troas (20,6b-12)

 

Milétos (20,15c-38)

 

Tyrus, Ptolemais, Caesarea (21,7-14)

(Plán navštívit Jerusalém, Řím, Španělsko [Řím 15,22-27])

Jerusalém (21,15– 23,30)

 

Caesarea (23,31– 26,32)

 

Cesta do Říma (27,1– 28,14)

 

Řím (28,15-31)


 

Zpracováno podle: R.E. Brown, An Introduction to the New Testament, Doubleday, New York 1997, s. 424.

 

 

CHRONOLOGIE PAVLOVY APOŠTOLSKÉ ČINNOSTI

 

 

TRADIČNÍ

UDÁLOST

KRITICKÉ

a.d. 36

Obrácení ke Kristu

a.d. 30/34

39

Návštěva Jerusaléma po Damašku

33/37

40-44

44-45

V Kilikii

V Antiochii

po r. 37

46-49

 

viz níže

(První) misijní cesta, z Antiochie, přes Kypr a jižní Malou Asii, návrat do Antiochie

     (Druhá) misijní cesta, z Antiochie, jižní Malou Asií do      severní Galácie, Makedonie, Korint (1 Sol),

     návrat do Jerusaléma a Antiochie

po r. 37

 

39-41/43

(41-43)

49

Jerusalémský “ koncil“

47/51

50-52

(51-52)

(Druhá) misijní cesta, z Antiochie, jižní Malou Asií do severní Galácie, Makedonie, Korintu (1 Sol),

návrat do Jerusaléma a Antiochie

viz výše

54-58

(54-57)

 

(léto 57)

(57/58)

(Třetí) misijní cesta, z Antiochie severní Galácií do Efesu;

zde tříroční pobyt – vězení? (Gal, Flp, Flm, 1 Kor)

 

Pavel jde Makedonií do Korintu (2 Kor, Gal?),

přezimuje v Korintu (Řím), návrat do Jerusaléma

neodděluje se od druhé

(48/55)

(po r. 54)

 

58-60

 

60-61

Pavel je v Jerusalémě zajat; vězněn po dva roky v Caesareji (Flp?)

 

Poslán do Říma; cesta po moři

52-55 n.

56-58

61-63

Vězněn v Římě po dva roky (Flp? Flm?)

po létě 64

Mučednická smrt v Římě za Nerona

 

 

Zpracováno podle: R.E. Brown, An Introduction to the New Testament, Doubleday, New York 1997, s. 428.