Látka obvykle přisuzovaná prameni Q

 

Matouš

Lukáš

Obsah

3,7b-12

3,7-9,16-17

Jan Křtitel: varování, zaslíbení toho, který přichází

4,2b-11a

4,2-13

Satan třikrát pokouší Ježíše (nestejné pořadí)

5,3.6.4.11-12

6,20b-23

blahoslavenství (rozdílné pořadí a znění)

5,44.39b-40.42

6,27-30

láska k nepřátelům; nastavit druhou tvář; dát plášť; dát těm, kdo prosí

7,12

6,31

co chcete, aby jiní dělali vám, dělejte vy jim

5,46-47.45.48

6,32-33.35b-36

milujte víc než jenom ty, kteří milují vás; buďte milosrdní, jako je milosrdný Otec

7,1-2

6,37a,38c

nesuďte a nebudete souzeni; míra, kterou měříte, bude naměřena vám

15,14; 10,24-25a

6,39-40

může slepý vést slepého?; učedník není víc než učitel

7,3-5

6,41-42

tříska v oku bratra, trám ve vlastním oku

7,16-20 (12,33-35)

6,43-45

dobrý strom nedává špatné ovoce; nesklízejí se fíky z trní

7,21.24-27

6,46-49

říkáte mi “ Pane, Pane“ a nečiníte, co vám říkám; slyšet má slova a činit je

8,5a-10.13

7,1-2.6b-10

setník z Kafarnaa prosí o pomoc pro nemocného služebníka, podivuhodná víra

11,2-11

7,18-28

učedníci Jana Křtitele; poselství pro něho; chvála na Jana Křt., že je víc než prorok

11,16-19

7,31-35

Jan Křtitel ani Ježíš nenašli oblibu u tohoto pokolení

8,19-22

9,57-60

Syn člověka nemá, kde by hlavu složil; kdo ho chce následovat, má nechat mrtvé, ať pochovávají své mrtvé

9,37-38; 10,7-16

10,2-12;

hojná žeň, málo dělníků; pokyny pro misijní cestu

11,21-23; 10,40

10,13-16

běda Chorazinu a Betsaidě; kdo slyší vás, slyší mě

11,25-27; 13,16-17

10,21-24

velebení Otce za zjevení maličkým; všechno je dáno Synu, který jediný zná Otce; blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte

6,9-13

11,2-4

modlitba Páně (rozdílné formy – u Mt delší)

7,7-11

11,9-13

proste a bude vám dáno; jestliže vy dáváte dobré dary, čím spíše Otec

12,22-30

11,14-15.17-23

vyhánění démonu Belzebulem; silný muž střeží svůj palác; kdo není se mnou je proti mně

12,43-45

11,24-26

nečistý duch vyjde, bloudí a přivede sedm jiných, horších

12,38-42

11,29-32

toto pokolení hledá znamení; znamení Jonášovo; lidé z Ninive a královna z jihu budou soudit

5,15; 6,22-23

11,33-35

lampa se nestaví pod nádobu; oko je světlem těla, je li špatné, tělo je ve tmě

23,25-26.23.6-7a.27

11,39-44

farizeové očišťují nádoby zvenčí; běda pro nedůslednost v desátcích a hledání prvního místa

23,4.29-31

11,46-48

běda zákoníků, neboť zatěžují lidi neúnosnými břemeny a stavějí pomníky prorokům

23,34-36.13

11,49-52

pravím/Boží moudrost praví: Pošlu proroky, kteří budou pronásledováni; běda zákoníkům

10.26-33; 12,32

12,2-10

všechno skryté bude zjeveno; nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo; kdo se ke mně přizná… před Bohem

10,19-20

12,11-12

učedníci předváděni do synagóg – pomoc Ducha svatého

6,25-33

12,22-31

nestarejte se úzkostlivě o tělo; pohleďte na polní lilie; Otec ví, co potřebujete

6,19-21

12,33-34

ne poklady na zemi, ale v nebi

Matouš

Lukáš

Obsah

24,43-44.45-51

12,39-40.42-46

pán domu a zloděj; věrný služebník se připravuje na pánův příchod

10,34-36

12,51-53

nepřinesl jsme pokoj, ale meč; rozdělení rodiny

16,2-3

12,54-56

schopnost vykládat znamení v přírodě by měla vést ke schopnost vykládat znamení přítomnosti

5,25-26

12,58-59

usmiř se dřív, než dojdeš k soudu

13,31-33

13,18-21

království Boží/nebeské: jako vzrostlé hořčičné seménko; jako kvas, který žena vmísila do mouky

7,13-14.22-23; 8,11-12

13,23-29

úzká brána, jíž nemnozí vcházejí; pán domu, který odmítá ty, kdo klepají na dveře; pohané přicházejí ze všech stran do království nebeského/Božího

23,37-39

13,34-35

Jerusalém, který zabíjí proroky, musí dobrořečit tomu, který přichází v Pánově jménu

22,2-10

14,16-24

království nebeské/Boží: velká hostina, pozvaní se omlouvají, jsou pozváni jiní

10,37-38

14,26-27

kdokoli přichází, musí dát přednost Ježíši před svou rodinou a nést kříž

5,13

14,34-35

neužitečnost soli, která ztratí chuť

18,12-14

15,4-7

člověk, který nechá 99 ovcí a jde hledat jednu ztracenou

6,24

16,13

nelze sloužit dvěma pánům

11,12-13; 5,18.32

16,16-18

Zákona proroci až do Jana Kř.; ani jediná čárka ze Zákona nepomine; rozvést se se ženou a oženit se s jinou je cizoložství

18,7.15.21-22

17,1.3b-4

běda pokušitelům; odpusť bratru, který se proti tobě prohřeší; Petr: jak často odpouštět

17,20

17,6

kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko, pohnuli byste horou

24,26-28

17,23-24.37

znamení příchodu Syna člověka

24,37-39

17,26-27.30

jako bylo za dnů Noe, tak bude i za dnů Syna člověka

10,39

17,33

kdo by se snažil svůj život zachovat, ztratí jej; kdo jej ztratí, zachová jej

24,40-41

17,34-35

té noci bude jeden ze dvou vzat a druhý ponechán

25,14-30

19,12-27

podobenství o hřivnách/talentech

19,28

22,38.30

Ježíšovi následovníci budou sedět na trůnech a soudit dvanáct kmenů Israele

 

Podle: R.E. Brown, An Introduction to the New Testament, Doubleday, New York 1997, ss. 118-119.