Struktura Listu Židům

podle A. Vanhoye

 

Exordium: Projevy Boží v dějinách 1,1-4

č 1,4 Syn je vyšší než andělé,

protože zdědil zcela jiné Jméno

 

  1. Situace Krista 1,5 2,18

1,5-14 (výklad) Boží Syn je vyšší než andělé

2,1-4 (exhortace) Berme poselství vážně

2,5-18 (výklad) Bratr lidí

č 2,17 stal se podobným svým bratřím, aby se stal

veleknězem milosrdným a hodným víry

u Boha, a tak usmiřoval hříchy lidu

 

  1. Velekněz hodný víry a milosrdný 3,1 5,10

A. Hodný víry 3,14,14

3,1-6 (výklad) Ježíš je hodný víry, převyšuje Mojžíše

3,74,14 (exhortace) Dejme mu svoji víru

  1. Milosrdný 4,155,10

4,15-16 (exhortace) Pojďme obdržet milosrdenství

5,1-10 (výklad) Měl účast na našich slabostech

č 5,9-10 Byl učiněn dokonalým (B)

stal se příčinou věčné spásy (C)

byl od Boha prohlášen veleknězem (A)

 

III. Nesrovnatelná hodnota Kristova kněžství a jeho oběti 5,11 10,39

5,11-6,20 (exhortace) Výklad je obtížný, buďte

pozorní!

  1. Velekněz podle řádu Melchizedechova 7,1-28

   Biblická postava Melchizedecha ohlašuje vyšší kněžství než

   je kněžství levitické. Žl 110

  1. Učiněn dokonalým tím, že obětoval sebe sama 8,1 9,28

8,1-6 Starý pozemský kult je obraz

8,7-13 První smlouva je nedokonalá a prozatímní

9,1-10 Staré instituce jsou neúčinné

9,11 Kristus přišel jako velekněz budoucích hodnot

9,11-14 Nové instituce jsou účinné

9,15-23 Nová smlouva je platná

9,24-28 Přístup do nebe: pravý vztah k Bohu

  1. Příčina věčné spásy 10,1-18

   Narozdíl od starých neúčinných obětí Kristova osobní oběť

   zahlazuje hřích a posvěcuje nás

10,19-39 Exhortace k velkorysému křesťanskému životu

č 10,36-39 Máte zapotřebí vytrvalosti

  "Můj spravedlivý bude žít z víry"

 

 

 

IV.Víra a vytrvalost 11,1 12,13

  1. Víra předků 11,1-40

(výklad) Uskutečňování a zkoušky víry ve SZ

  1. Nezbytná vytrvalost 12,1-13

(exhortace) Přijetí zkoušky je nutné pro výchovu

Božích dětí

č 12,13 Dělejte přímé cesty!

 

  1. Přímé cesty! 12,14 13,19

12,14-29 Posvěcování (vztah k Bohu)

13,1-6 Křesťanské postoje

13,7-19 Pravé společenství

 

Závěr a doxologie 13,20-21

Epistolární doslov (Pavlův?) 13,22-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: č a věty tučným písmem označují oznámení tématu následující části.

Toto schéma je zpracováno podle: A. Vanhoye, Le message de l'Epître aux Hébreux (Cahiers Evangile 19; Paris 1977) II-III.