Křesťanská morálka - 2. kapitola

O INDIVIDUÁLNÍM A SOCIÁLNÍM ROZVOJI ČLOVĚKA

ThDr. Jiří Skoblík

Člověk je bytost nedokonalá, zdokonalitelná, mající být zdokonalována a mající zdokonalovat sebe.

Spekulativně: tvor může být dovršený v rámci svého druhu vlivem zákonů stvoření. To neplatí u člověka. Cesta zdokonalování závisí zčásti na něm, jak vyžaduje čas a situace. Mluvíme o překročení sebe jako typickém pověření člověka. Teologicky je ale navíc myslitelné dovršení člověka nad hranice druhu. To však může být pouze dílem dokonalejší bytosti na způsob daru. V křesťanství je obsaženo poselství o znovuzrození z vody a Ducha, čili započetí zdokonalovacího procesu nad hranice druhu.

Nedohotovenost, vlastně započatost je fyzicky dobře patrná u dítěte a psychicky v procesu školního vzdělávání. Velmi důležité, ale často neuskutečněné je dohotovování v sociální oblasti, v takovém případě neproběhla uspokojivým způsobem neproběhla jeho socializace.

U všech účastníků rozvoje člověka, rodičů i dětí, nadřízených i podřízených, platí úkol prospívat procesu zdokonalování. Ten, kdo je zdokonalován, má přijímat obohacující vliv (poslušností), ten, kdo zdokonaluje má na zdokonalujícího se vykonávat blahodárný vliv úměrně ke své životní roli.

Proč? vyšší tíhne k nižšímu v jakési psychologické a mravní homeostáze, pojmu, vypůjčenému z medicíny (rovnováha v organizmu a procesy, které ji zajišťují). To je do člověka vloženo zčásti instinktivně, emocionálně i afektivně, čili usnadňujícím způsobem (jak učí zkušenost), zčásti je to mravní úkol, ke kterému je člověk volán.

Bůh je příčina stvoření. Existují rozmanití tvorové. Každý má svou cestu k témuž cíli, kterým je Bůh. Cesty různých tvorů se mohou nepříznivě ovlivňovat až rušit. Protože Bůh chce být cílem všech tvorů, proto chce, aby se cesty tvorů k němu nerušily, naopak, aby vstupovaly do optimální harmonie. U člověka je to mravní úkol.

Jako ve všem, co člověk koná, i zde se často vyskytují chyby na straně zdokonalujícího i zdokonalovaného. O tom je nesmírně bohatá zkušenost. Na příkladu rodiny: ze strany dítěte a ze strany rodičů má být konáno potřebné pro splnění tohoto programu. Podobné platí mezi učitelem a žákem, ale také nadřízenými a podřízenými. Přitom pomáhá zkušenost i věda (Matějček, škodlivost rozvodu).

Jedná se tedy o kreativní přístup k výchozím zásadám. Normy do konkrétna jsou přitom pomůckou pro orientaci. Tu poskytuje osnovou látky, inspirované dekalogem, KKC.

KKC člení látku do pěti částí. V části „Rodina v Božím plánu“ říká, že rodinné společenství je nezávislé na uznání jakékoliv veřejné autority. Muž a žena jsou si rovni, v rámci rodiny však mají různou odpovědnost, práva a povinnosti. Křesťanská rodina je domácí církví a obrazem společenství tří božských osob.
V části „Rodina a společnost“ zdůrazňuje vnímavost pro osobní vztahy: sourozenci jsou děti našich rodičů; bratranci a sestřenice potomky našich předků; spoluobčané děti naší otčiny; všichni pokřtění děti naší matky církve; každý člověk je synem nebo dcerou našeho Otce. Bližní není pouhé individuum v mase, ale „někdo“, zasluhující pozornost.

V části „Povinnosti členů rodiny“ připomíná NK odrostlým dětem jejich trvalou povinnost vůči (potřebným, přestárlým) rodičům, ale také rodičům úctu k jejich dětem jako lidským osobám a dětem Božím. Právem rodičů jako prvních vychovatelů je pro své dítě zvolit vhodnou školu. Při volbě životního partnera a povolání svých dětí mohou mnoho přispět jejich životní zkušenosti, nemají však v tomto směru vyvíjet nátlak.

V úseku „Rodina a Boží říše“ NK žádá, aby nositel úřadu v společnosti chápal svou roli jako službu. Mravní posouzení jeho výkonu umožňuje božský původ úřadu, jeho rozumnost a speciální předmět. Loyalita občanů nevylučuje oprávněnou kritiku, naopak zahrnuje ji. Mravní povinností, plynoucí ze společné odpovědnosti, je platit daně, přistupovat k volbám a bránit vlast. Bohatší země jsou povinny přijmout podle svých možností cizince, hledající životní jistoty a uplatnění, které doma získat nemohou. Ozbrojený odpor proti státní moci není zásadně nedovolený, je však vázán na přesná a přísná pravidla.
V úseku „Stát a církev“ říká NK, že společnosti, které neznají nebo odmítají zjevené náboženství, nestrpí žádné objektivní kriterium dobra a zla a - jak učí historie - osobují si zjevně nebo skrytě naprostou moc nad člověkem a jeho osudem. Jestliže to vyžadují základní lidská práva a věčný cíl člověka, je posláním církve jako znamení lidské transcendence podrobovat politické záležitosti mravnímu úsudku.

Jiným církevním dokumentem o manželství a rodině je Familiaris consortio (1981). Pojednává o jednotě manželů, o nerozlučitelnosti, o regulaci porodnosti, o nepřípustnosti manželství na zkoušku, volných spojení, civilního manželství, o situaci rozvedených a možnosti rozvodu vůbec a o tom, že simultánní bigamisté nemohou přijímat eucharistii (84).

Dokument žádá odsoudit veřejné autority, snažící se omezovat svobodu manželů ve volbě počtu dětí a hospodářskou pomoc, která je takto podmíněna. (30)
Mezi rodinná práva, která FC připomíná, patří právo na vlastní byt, umožňující přiměřený rodinný život a na odchod do ciziny kvůli lepším životním podmínkám.
Papežskou radou pro rodinu byl 26. července 2000 vydán dokument „Rodina a fakticky existující soužití“ s cílem zdůraznit cenu manželství oproti rostoucí oblibě jiných forem soužití na pohlavní bázi.

Zkušenost, věda i magisterium oceňují tváří v tvář odlišnému veřejnému mínění rodinu jako základní biologickou, sociologickou, pedagogickou a ekonomickou jednotku lidské společnosti. Věda, nikoliv pouze náboženství, ukazuje její nezastupitelný význam pro rozvoj člověka od jeho počátků. Analýza výsledků rodinného vlivu ukazuje, že úloha rodiny je kulturně nepodmíněná, patří k hodnotám syrové, prekulturně pojaté lidské přirozenosti, bránící v tom, aby se čl. stal otrokem nějaké kultury. Nábožensky řečeno, je to transcendentní záměr Stvořitele, nikoliv dějinně podmíněný úkaz vlivem úrovně společnosti, podrobené vývoji. Špičatě: ne proto zdůrazňujeme rodinu, že je obhajována v bibli, nýbrž proto je v bibli obhajována, protože vyplývá přes hranice kultur, tedy taky biblické, z lidství jako takového (je dána řádem stvoření, odpovídá pravdě člověka). Je tedy nenahraditelná. (GS 52, PiT 17).

Základem a východiskem rodiny je manželství, ve smyslu trvalého, výlučného a sociálně uznaného heterosexuálního vztahu dvou bytostí. Je nezaměnitelné za jiné společenské formy s podobnou funkcí (R a FES)

Třeba rozlišit podstatu manželství a rodiny od rozmanitých historicky podmíněných forem, které mohou vzít za své, aniž by to znamenalo zánik rodiny. Manželství bylo dříve funkcí rodiny, dnes je tomu naopak. Leccos napovídá okřídlený výrok „člověk žije někdy také v rodině“.

Nejrozšířenější alternativou manželství je v současné společnosti dočasný, výlučný vztah. Jeho výlučnost závisí na samé podstatě osobní lásky, (neschopnost vybudovat výlučný vztah lásky, třebas přechodné, představuje poruchu osobnosti), dočasnost závisí na pouhém citovém podkladě vztahu, který je proměnlivý. Dočasnost, způsobená sociálně-erotickou saturací, ohrožuje životní jistoty. Protože ukončení vztahu je sotva simultánní, působí strádání dosud neodpoutaného partnera a ohrožuje také vývoj dítěte. Proklamace, že láska nepotřebuje cár papíru, prozrazuje deficit právního vědomí jako důležité dimenze lidské existence.

Kdo chce lidské společnosti uškodit zasažením životního nervu, docílí úspěch demontáží manželství a rodiny, například tím, že bude odbourávat zevní opory, jakými jsou státní manželské a rodinné právo, příznivě laděné veřejné mínění, umělecký vliv atd. (NB. italské neorealistické filmy; ovšem na druhé straně uznání neúnosnosti mnoha církevně uzavřených manželství až k prohlášení neplatnosti).

Pojmovému zvládnutí problematiky napomáhá termín sociální role, vypůjčený vlastně z dramatického umění. Označuje úlohu (roli), kterou člověk „hraje na sociálním jevišti“ manželských a rodinných vztahů nebo v širším měřítku vztahů analogických. Sociální role je chápána jako předpis očekávaného sociálního chování, vysvětlující rozdíly ve vzájemném přístupu lidí.

Konkrétní podobu převzaly sociální role z rodinného života, kde platí doslova a nejnázorněji. Mluví se o třech vrstvách rolí, rodičů, sourozenců a dětí, čili o roli matky, otce, sestry, bratra, dcery, syna. Tyto role se samozřejmě neobjevují pouze v rodinných vztazích, nýbrž i v jiných oblastech života, např. v zaměstnání. Vedoucí oddělení musí převzít roli otce, s kolegy na stejné úrovni roli sourozence, podřízení přebírají roli syna nebo dcery. Z těchto figur je dnes citelně pociťována zejména krize role otce, který - myšleno obecně, nejen v rámci rodiny - je vystaven značné kritice „dětí“, pokud svoji roli nezvládá. Jedná se tedy o krizi autority, která je patrná i v církvi.

Co patří k zrání člověka při mravním osvojování si sociálních rolí, co je tedy konkrétním mravním úkolem:

Charakteristickým příkladem nezvládání sociálních rolí je fixace, označující křečovité emocionální připoutání se k druhému člověku, spojené se strachem z jeho ztráty. Pověstná je fixace matky vdovy k synu jedináčkovi. Pro MT je důležité fixaci předcházet nebo ji překonávat. Proto je třeba ptát se po jejích příčinách.

Původ fixací je viděn

Tomu všemu by lidé měli vhodným způsobem čelit, prevencí nebo aspoň terapií.

Vztahy mezi manžely. (výběr aktualit)

MT mluví v manželských a rodinných vztazích o ctnosti piety, čili lásky k bližnímu v rodinných vztazích.

Přátelství. (Sociální role sourozenců)
Lze je chápat jako dobrovolně přijatou formu mezilidských vztahů, která se zakládá na vzájemné sympatii, pocházející ze stejného smýšlení a hodnocení. Pro svou hloubku je třeba jej odlišit od vztahů, zakládajících se na společných cílech a úkolech a zájmech. Přátelství, cenné zejména jako prostor pro duševní a duchovní důvěrnost, je nepopíratelnou hodnotou, kterou nelze dost doporučovat. Pojistkou trvalosti není závazek (jako u manželství), nýbrž dobrovolné oceňování jeho vnitřní hodnoty. Přátelé jsou jedna duše v dvou tělech (Pythagoras). Pouze vztah, který se zakládá na dobru nebo ctnosti, nikoliv užitečnosti, je trvalý. Protože se přátelství zakládá na ctnosti, nemůže existovat mezi zlými lidmi (Aristoteles). Je jednomyslností v božských i lidských věcech, spojená s blahovůlí a milující náklonností (Cicero). Člověk bez přátel je sociálně chudý.Termín přátelství však trpí jistou inflací, mnoho vztahů, označovaných hrdým názvem přátelství, si takové označení vůbec nezasluhuje.

Na biblické půdě je známo přátelství mezi Davidem a Jonathanem (1Sam 18,1;20,17). Varování před špatným přátelství obsahuje Sir 6,5-17; 22,19-26; 27,16-21; Přísl 14,20; 19,6). Abrahám je nazván Božím přítelem (Iz 41,8). I Ježíš je líčen jako přítel (Jan 11,11; Luk 12,4; Jan 15,13-16; srv. také DV 2).

Přátelství mezi lidmi není vztahem mezi dvěma „duchy“, ale dvěma psychofyzickými subjekty. Proto je v osobnostním kontaktu přítomno erotické spoluzaznívání v smyslu vnímání (a oceňování) tělesné manifestace krásy lidské osoby. Důraz je přitom položen na krásu personální, která má zřetelnou prioritu. Tato skutečnost není cosi mravně defektního, ale vyplývá z pravdy člověka. S příslušnými mravními důsledky je třeba počítat u přátelského vztahu dvou lidí opačného pohlaví, kteří mají heterosexuální orientaci. Analogické platí u orientace homosexuální (existuje skepse vůči tzv platonickému přátelství). Také z toho důvodu je důležitá oproštěnost přátelství od závazku. Pokud by začalo ztrácet svůj „ideální“ ráz, musí přátelé disponovat nespoutanýma rukama k úpravě jeho podoby.

Speciální otázkou je přiměřenost duchovního přátelství v řeholním společenství. Basil Vel. žádá, aby se mniši stejné komunity stejně milovali bez rozdílu, tvorbu přátelských kruhů odmítal. Proti takovým přátelstvím se také vyslovuje František Sáleský a Vincenc z Pauly. Asi však měli na mysli tvoření malých klik, semenišť svárů. Ve velkých komunitách cisterciáků bylo takové přátelství hodnoceno kladně. Kritériem prospěšnosti duchovního přátelství je intenzifikace lásky k Bohu a bližnímu. V traktátu De spirituali amicitia říká Aelred z Rielvaulx (12.st.), že skutečné přátelství mezi lidmi je bez Krista nemožné. Duchovní přátelství je podle něho nejlepší cestou k dokonalosti, vede k Boží lásce a poznání. (srv. také Následování Krista, 2, kap.8).

Duchovní přátelství mezi muži a ženami je velmi delikátní otázkou a nesklouzne do nežádoucích poloh pouze tam, kde přátelská láska a výměna srdcí slouží (neúprosně) společnému povolání a cestě k Bohu, jak tomu bylo v případě několika svatých párů. Jinak se snadno může stát vztahem podobným vztahu manželskému. Někteří moralisté se k takovému projektu stavějí až překvapivě skepticky. Značnou roli hraje samozřejmě otázka věku zúčastněných, intenzita víry a přesvědčení o smysluplnosti přijatých řeholních, kněžských nebo manželských závazků, které by sklouznutím přátelství do nežádoucí polohy vážně utrpěly.

Sociální role v makrospolečnosti

Některá aktuální témata.

Několik dalších poznámek.

Volá se po charismatických politicích, ale politiku dělají lidé. Nestačí jejich obratnost, potřebují mít ctnosti v klasickém smyslu, takže lze například mluvit o aktuálnosti kardinálních ctností, i když formulovaných moderním způsobem. Je třeba čelit dvojí morálce, umožňující uniknout ze zodpovědnosti a obhájit ohroženou kariéru. Pro mnohdy neúspěšné úsilí o progresivní spravedlnost, čili o její neúnavné prosazování a zvyšování je velkým nebezpečím nadržování privilegovaným občanům.

Politická morálka není jen záležitostí veřejně se angažujících občanů, ale výraz kvality etického standartu celé společnosti. Zkušenost ukázala, že právní světonázorová neutralita se nekryje s hodnotovým liberalizmem, tzn., že je žádoucí katalog základních politických hodnot. To neznamená, infikovat tvorbu politického přesvědčení veřejnosti indoktrinací nějaké ideologie, charakteristické zevšeobecňujícími tendencemi a zákazy kritických otázek. Naopak, politici by měli ponechat prostor pro samostatnou tvorbu přesvědčení, jinými slovy odmítá se demagogie. Zdánlivou samozřejmostí je požadavek politické reelnosti, čili smyslu pro skutečnost, zejména pro možnosti, které často nelze dostatečně rychle realizovat. Proto se také říkává, že politika je umění možného ve smyslu koordinace nevyhnutelného, žádoucího a možného, což je patrné u státního rozpočtu.

Nutné, přinejmenším vítané je organizování politického vzdělání a výchovy jak politiků, tak všech občanů. Pokud jde o kvalifikaci politika, klíčová otázka je péče o stanovení a dodržení kriterií kooptování do státních funkcí volbou, konkurzem nebo jmenováním. Ke kvalitě politika patří osvojit si pravidla partnerského dialogu v duchu tolerance, schopnost pregnantně artikulovat vlastní stanovisko, ale také je relativizovat. Zároveň nevyhýbat se rozumným kompromisům.
Zvláštní kapitolu tvoří stranická příslušnost. Vztah příslušnosti k nějaké straně k objektivním politickým skutečnostem (prakticky při konfliktu stranické linie s odchylným individuálním přesvědčením) lze charakterizovat tak, že objektivita bez stranictví je neefektivní; stranickost bez objektivity je slepá. Mezi objektivitou a stranickostí panuje samozřejmě napětí, které má být k prospěchu politické scény zvládáno.

Delikátní je vzájemný vztah mezi politikou a náboženstvím, lépe řečeno společenskou konkretizací náboženství jako politicky významného kulturního fenoménu. Nikdy v dějinách nebylo náboženství nepolitickým jevem. Problémem byl a je jejich vzájemný vztah, jak nepřátelský, tak přílišné spojitosti. (sňatek trůnu s oltářem, islám).
Pokud jde o katolickou církev, chápe sebe jako nositelku zásadně důležitého poselství, které by v ideálním případě měli přijmout všichni lidé. Ve skutečnosti výrazné procento lidstva církev nevnímá kladně. Funguje tedy se všemi politickými důsledky ve společnosti, která ji zčásti trpí, dokonce s neskrývanou animozitou. To neztěžuje pouze úspěšnost její činnosti, ale i účast na obecných politických dobrech celé společnosti.
Pro katolickou církev v ČR, která po listopadu zatím nenašla uspokojivé místo ve společnosti, spočívá východisko z nesnází v schopnosti stát se přitažlivou atraktivní nabídkou celé společnosti.
Křesťanské politické strany jsou zásadně myslitelné jako nástroje, sloužící politice, přátelské vůči církvi, ale ztotožnění jejich úkolů s úkoly církve by nebylo prospěšné. Velmi důležitým důsledkem odlišných cest strany a církve je abstinence kléru od politické činnosti. To by však nemělo znamenat nezájem kléru o politiku. Pro klérus jako pro všechny občany například platí zodpovědná účast ve volbách. Svízelná, ale eminentně křesťanská je vnímavost členů církve, zejména kléru, pro zajetí v nacionalistických egoistických tradicích.

Dva aktuální problémy. Člen církve žije jako občan v demokratické společnosti. Jako katolík žije v společnosti s monarchickým zřízením. Přirozenou tendencí je dosažení souladu v postojích a vztazích občana a katolíka. Jednotu bezděčně usnadňuje převod snazších (což nemusí znamenat správnějších) struktur do občansko-katolické syntézy, a těmi jsou bezpochyby spíše struktury demokratické než monarchické. Z toho plyne zdola tlak na monarchické struktury jménem prosazující se demokracie. Typickým příkladem jablka sváru je v sousední zemi podpisová akce tzv. Požadavků lidu a nespokojenost při obsazování biskupských stolců. Velmi důležitým faktorem pro soulad monarchie s demokracií je mentalita konkrétního věřícího, od věčného rebela k trvale submisivnímu typu.
Ačkoliv se dnes právem po celém světě oceňuje demokracie jako žádoucí politická forma, hledá „pravdu“ v množství, což je diskutabilní princip. Často musí, aspoň z pohledu církve, řešit poměr práva pozitivního k tzv. přirozenému, tzn. k právu, respektujícímu v rámci prověřené antropologie lidství těch, kdo mají být konkrétnímu pozitivnímu právu podrobeni, nebo jinak řečeno, prověřující humánnost vydávaných zákonů. Tomu se ale staví do cesty etický relativizmus, ve kterém právě ve spojení s demokracií vidí papež největší současné nebezpečí.

Revize možných nabídek společnosti církví:

Do řešení těchto otázek se musí zapojit i teologie, vycházející ze svého skleněného zámku k otázkám, které znepokojují člověka a nabízet perspektivy, vysvětlení, řešení, aniž by uplatňovala autoritu svrchované učitelky, jak naznačuje proslulá formule svatá matka církev učí…)

Apodiktické mistrování je odsouzeno k nezdaru, je třeba vést rozhovory rovného s rovným.

Na začátek stránky Na úvodní stránku

© ThDr. Jiří Skoblík přednáší morálku na Katolické teologické fakultě UK Praha
Aktualizace 11.1.2010 VS