Josef Hřebík SPECIÁLNÍ ÚVOD DO KNIH STARÉHO ZÁKONA     7. PENTATEUCH

    7.1. Název

    Pentateuch - řecké označení ze LXX znamená pět pouzder, sg. charakterizuje pět knih jako jednu, vyjadřuje spíše vnější vzhled
    Tóra (v různých variantách) - hebrejský název, který znamená zákon, nauka, směrnice, tedy vyjadřuje spíše obsah (v NZ nomos)
    Názvy jednotlivých knih - v hebrejštině podle počátečních slov, v řečtině resp. latině podle obsahu

    7.2. Obsah

    7.2.1. Dva hlavní typy textů v Pentateuchu

    Obsah je velmi různorodý, ale převládají dva hlavní typy textů: narativní a legislativní
    Zjednodušeně lze označit jednotlivé knihy buď jako převážně narativní (Gn), napůl narativní, napůl legislativní (Ex, Nm) nebo jako převážně legislativní (Lv, Dt)
    Legislativní partie jsou včleněny do širšího rámce vyprávění, který sahá od stvoření až po pád judského království - Pentateuch tvoří samostatný celek, ale zároveň je spojen s širší historií národa

    7.2.2. Tři hlavní fáze struktury Pentateuchu

    Pentateuch představuje rovněž drama o třech dějstvích: období přípravy (Gn), období Mojžíšovo (Ex - Nm), nová příprava na život v zaslíbené zemi (Dt)
    Pentateuch lze též znázornit jako strom - kmenem je základní událost izraelského exodu: vysvobození z Egypta, cesta pouští se smlouvou na Sinaji a vstup do zaslíbené země; kořeny tohoto kmene jsou přísliby dané patriarchům a terénem, v němž spočívají, je celé lidstvo (biblické pradějiny)
    a) Gn 1-11: obecný pohled na lidstvo stvořené k Božímu obrazu, ale zraněné vlastním hříchem
    b) Gn 12-50: přísliby dané předkům Izraele se týkají potomstva a vlastnictví země
    c) Ex, Lv, Nm, Dt: zkušenost exodu se stává symbolickým paradigmatem cesty Izraele i lidstva vůbec a modelem teologického vyjadřování
    Koncentrická struktura Ex-Dt ukazuje exodus jako cestu z výchozího bodu k cíli (který nicméně zůstává stále příslibem), jako cestu vedoucí pouští, kde je třeba se orientovat podle Božích směrnic (smlouva a zákon)
    Klíčem k pochopení dějin Izraele je Ex 32-34: schéma neustálého střídání lidské nevěrnosti, trestu, prosby o záchranu a obnovy narušeného vztahu díky Boží věrnosti

    7.3. Literární formace

    7.3.1. Nesourodosti v textu a hypotézy k jejich vysvětlení

    a) Přerušená nit vyprávění (např. Gn 4,25b x Gn 5,1; Ex 18,5 x 19,2b; Ex 19,25 x 20,1)
    b) Opakování a dublety (např. Gn 1,1-2,4a x 2,4b-25; Gn 6,5-8,22; Gn 12,10-20 x 20,1-18; Gn 16,4-16 x 21,9-21; Ex 20,2-17 x Dt 5,6-21)
    c) Změny stylu - kromě Dt (kazatelská rozvláčnost, ale i naléhavost) trojí styl: barvitý, vroucí s antropomorfizující tendencí a psychologickou kresbou (např. Gn 2,4b-3,24), střízlivější, eticky i teologicky vytříbenější (např. Gn 22,1-14), suchý, poměrně stereotypní, ale teologicky přesný (např. Gn 1,1-2,4a)
    d) Rozdíly ve výrazivu (např. variabilita vlastních jmen - osob i míst, zvláště nápadná ve jménech, kterými je nazýván Bůh: Jahve, Elóhím, případně jejich kombinace)
    To vše hovoří pro názor, že Pentateuch je dílem více autorů, kteří žili v různých dobách a pracovali s různými zřeteli
    Otázka formace Pentateuchu se ve starověku nekladla - za autora celého díla považován Mojžíš, ke zpochybnění dochází až v 17. stol. (B. Spinoza, R. Simon) a osvícenství se pak problémem zabývá systematicky - tři základní hypotézy
    a) Hypotéza doplňků resp. základního spisu - základem je jeden obsáhlý spis, dále rozšiřovaný jinými dochovanými texty či aktualizujícími glosami
    b) Hypotéza fragmentů resp. narativních cyklů - samostatné narativní bloky soustředěné kolem dílčích témat se rozrůstaly a byly pak sloučeny v jeden souvislý celek
    c) Hypotéza pramenů resp. dokumentů - několik obsáhlých pramenů, vzniklých v různých dobách, na různých místech, s různými vyjadřovacími prostředky i záměry, bylo několika redakcemi spojeno ve výsledný celek

    7.3.2. Stručné dějiny bádání o formaci Pentateuchu

    V pol. 18. stol. J. Astruc zjišťuje v Gn dva hlavní prameny; do konce 18. stol. identifikovány v Pentateuchu celkem čtyři
    Začátkem 19. stol. W. M. L. de Wette stanoví opěrný bod pro dataci pramenů - centralizace kultu, zřejmá z Dt 12, souvisí s 2 Král 22, tj. s r. 622
    Koncem 19. stol. J. Wellhausen dopracovává teorii pramenů - určuje jejich chronologii a upřesňuje dobu vzniku: J (9. stol.), E (8. stol.), D (7. stol.), P (6. stol.)
    Přes nesporný přínos má Wellhausenova teorie dvojí nedostatek - z pochopitelných důvodů nemohla brát v potaz výsledky archeologických výzkumů, byla postavena na mylných filozofických předpokladech (Hegelova představa přirozené náboženské evoluce)
    Začátkem 20. stol. H. Gunkel (Formgeschichte) upozorňuje na význam předliterárního stadia ústní tradice, kdy se předávaly různé, víceméně pevné formy, vyrůstající z různých životních situací (Sitz im Leben) a svérázně teologicky orientované
    Kolem r. 1930 G. von Rad považuje za historicky mezní bod a zároveň jednotící princip pro jahvistické uspořádání dílčích tradic tzv. krédo Izraele: Dt 26,5-9
    M. Noth (představitel Traditionsgeschichte) určuje pět hlavních proudů tradic, postupně doplňovaných a propojených v jeden celek; domnívá se, že Dt bylo připojeno ke čtyřem knihám až dodatečně - původně tvořilo součást deuteronomistického dějepisného díla
    Dnešní stav bádání - značně diferencovaný - výrazné místo v něm zaujímají synchronní exegetické postupy (Childs)
    Reakce církevního magistéria - zpočátku jednoznačně negativní (dekrety Papežské biblické komise z r. 1906 hájí výlučné Mojžíšovo autorství); později otevřenější postoj (Divino afflante Spiritu z r. 1943 doporučuje studium literárních druhů, dopis PBK kard. Suhardovi z r. 1948 uznává existenci pramenů v Pentateuchu, růst mojžíšské legislativy)

    7.3.3. Pokus o rekonstrukci formace Pentateuchu

    Tři stadia - historická zkušenost, ústní tradice, literární tvorba - chronologicky na sebe navazují, ale probíhají i paralelně
    Základní dějinná zkušenost - exodus - tradovaná při bohoslužbě, je postupně rozvíjena a obohacována o příběhy, které vyjití z Egypta předcházely a které po něm následovaly
    Vyprávění o praotcích - původně rodové ságy, zaměřující se na existenční otázky polonomádů, se slučují se ságami vzniklými kolem kultovních míst; při přechodu na usedlý způsob života se postavy patriarchů proměňují v prototypy izraelských kmenů
    Tradice o Sinaji - prožitek smlouvy s Hospodinem se připomíná liturgickým slavením a je propojován s právními tradicemi - apodiktickými (původně lidová moudrost) i kazuistickými (rozsuzování sporných případů u městských bran)
    Absorpcí a transformací mýtických prvků do monoteistické perspektivy se utváří vlastní teologický obraz počátků světa a lidstva, zachycený později v tzv. biblických pradějinách
    Jednotlivé cykly tradic se vzájemnou komunikací příslušných skupin tradentů slévají ve společné dědictví, z něhož čerpají spisovatelé a redaktoři
    Jahvistická tradice - vzniká patrně na šalomounově dvoře (950 př. Kr.) a je nesena dvojí tendencí: náboženskou (oslava Hospodina jako zachránce národa) a politickou (zdůraznění významu Davidovy dynastie); Jahvistův optimismus pramení z víry v Boa, který skrze Abraháma a Izraele uvádí do pohybu proces spásy celého lidstva, jež v Adamovi zvolilo vlastní zkázu
        Elohistická tradice - písemně zachycena asi ve 2. pol. 9. nebo 1. pol. 8. stol. v severním království; vychází z působení proroků, v jejich duchu tvrdě kritizuje odpadlictví severních králů a důrazně vyzývá lid ke konverzi; Elohista vyzvedá dar potomstva a země daný Izraeli, s nímž ostře kontrastuje izraelská modloslužba
    Po pádu Samaří E zřejmě levity přenesen na jih, kde za Ezechiáše nebo Joziáše dochází ke sloučení J a E v celek, v němž výrazně převládá J - navzdory zániku severního království spis povzbuzuje k naději
    Snad zároveň s E se formuje na severu tzv. deuteronomický kodex (Dt 12-26), později též přenesený na jih a za Joziáše vzatý jako základ pro první redakci Deuteronomia, po níž následuje v době exilní resp. poexilní redakce konečná; Deuteronomium dává osudy Izraele i Judska do přímé závislosti na jejich věrnosti či nevěrnosti smlouvě; aktualizaci smlouvy vidí v kultu spjatém s jedinou svatyní, ale zdůrazňuje přitom i důležitost niterného postoje (přikázání lásky).
    Kněžská tradice je dílem kněžských kruhů v době exilu (Pg) a po návratu byla doplněna (Ps) - libuje si v genealogiích a rituálních předpisech, dějiny národa přehodnocuje vzhledem k nové situaci a zároveň připravuje koncepci hierokratické společnosti po exilu; ve dvou liniích - kosmické a historické - rozvíjí témata růstu, požehnání a konkrétního znamení smlouvy
    Asi po r. 400 dochází z iniciativy znalců zákona ke slití všech předchozích tradic v konečné redakci (Rd) Pentateuchu, která nese výraznou pečeť poslední z nich - P
    Ze současných výhrad proti klasické podobě hypotézy pramenů stojí za zmínku názor, že J a E v době královské nepředstavovaly souvislé, teologicky propracované celky (o samotné existenci E se dnes vážně pochybuje); rovněž doba vzniku P je předmětem diskuse
    Mojžíšova role vzhledem k Pentateuchu - podle R. de Vaux se v narativních i legislativních partiích zračí historická situace počátků Izraele - různé tradice tu svou podstatnou příbuzností prozrazují společný původ a ve všech je Mojžíš dominantní postavou; jeho historické a náboženské poslání je se základem existence Izraele jako národa neodmyslitelně spjato

    7.4. Historické pozadí Pentateuchu

    7.4.1. Vyprávění o praotcích

    Není v přesném slova smyslu ověřitelné mimobiblickými prameny - jde spíše o aktualizující interpretaci dějin, ovšem s věrohodným dějinným pozadím, které odpovídá migracím Amorejců resp. Aramejců (1.-2. pol. 2. tis. př. Kr.)
    Ze sociálního hlediska jde o polokočovníky komunikující s usedlým obyvatelstvem a žijící v patriarchálně strukturovaných klanech
    Bůh praotců je na rozdíl od božstev kananejských svatyň spjatý s osobou dotyčného patriarchy důvěrným vztahem a konkrétními přísliby do budoucna - kontaktem s Kananejci však dochází k propojení s lokálním kultem
    Novela o Josefovi - přesněji rovněž nedatovatelná, tvoří most mezi praotci a exodem

    7.4.2. Exodus a putování pouští

    Odchod Hebreů do Egypta mohl mít různé důvody a mohl se odehrát v několika vlnách (v souvislosti s invazí Hyksů v 18. stol. resp. v době, kdy se hovoří o Habiru, tj. ve 14. stol.)
    Podobně i exodus: kolem r. 1550 "exodus vyhnanců" - při vyhnání Hyksů z Egypta postupují snad zárodky jižních kmenů po Via maris; kolem r. 1250 "exodus utečenců" - mojžíšská skupina středopalestinských kmenů směřuje do Kanánu přes Sinaj a Zajordání
    Prožitek této skupiny má zcela zásadní význam pro všechny, kdo se k ní v Kanánu připojí a na sjednocujícím principu korporativní solidarity resp. generalizace vytvoří izraelský národ - Jahvem vysvobozený z egyptského otroctví
    Putování pouští, které lze těžko geograficky lokalizovat, dostává pro budoucí Izrael podobu symbolu - představuje cennou zkušenost těch, kdo jsou odkázáni výhradně na Boha

    7.5. Teologické poselství Pentateuchu

    7.5.1. Hlavní body teologické zvěsti

    Svět, který Bůh stvořil, je dobrý; Bůh požehnal lidskému životu; lidstvo je náchylné ke hříchu; Bůh vysvobozuje z každého zla; Bůh plní své sliby
    Smlouva je poutem mezi Bohem a Izraelem; zákon je výrazem svazku Izraele s Bohem; podstatou kultu je chvála a díkuvzdání; náboženský život je životem ve společenství; Bůh řídí celé dějiny

    7.5.2. Aktuální podněty pro duchovní život

    Všechno naše jednání má vyrůstat z víry; naše modlitba má být v souladu s naším každodenním životem; je třeba respektovat a napodobovat Boží svatost; konkrétní podobou svatosti má být soucit s druhými
    Život je cesta, vyžadující důvěru v Boha; jsme "lid země"; víra je zkušenost, která se žije v prostředí rodiny; modlitba má vyplňovat náš život

    7.6. Genesis

    7.6.1. Titul a význam knihy

    Hebrejský název Berešît, tj. “Na počátku”, i řecký titul Genesis, tj. “Zrod”, poukazují na prvopočátky světa, lidstva a Izraele, kterých se kniha týká
    Originalita spočívá mj. v rozlišení díla stvoření od Stvořitele, v identifikaci svobodné vůle člověka jako místa původu zla, v rozpoznání aktivní spásné Boží přítomnosti v dějinách
    Genesis ukazuje kořeny, z nichž vyrůstá víra židů, křesťanů i muslimů

    7.6.2. Narativní obsah

    1. Biblické pradějiny (1,1-11,32)
    2. Příběhy praotců (12,1-50,26): Abrahám (12,1-25,18), Izák a Jákob (25,19-37,1), Josef (37,2-50,26)

    7.6.3. Prameny

    Genesis představuje kompozici J,E a P - v biblických pradějinách J a P, v příbězích patriarchů J a E (výjimečně P)
    Chronologickými údaji a rodokmeny vtiskla kněžská tradice knize vlastní osobitou koncepci

    7.6.4. Struktura

    Vysledovatelná na základě deseti tóledót (sr. uvozující formule), které dělí knihu do deseti oddílů: 2,4a - uzavírá stvoření; 5,1-28 - Adamovo potomstvo až po Noema; 6,9-10 - Noemovo potomstvo v období potopy; 10,1-32 - potomstvo Noema a jeho synů; 11,10-26 - Sémovo potomstvo až po Teracha; 11,27 - potomstvo Terachovo; 25,12-16 - potomstvo Izmaela; 25,19-26 - potomstvo Izáka; 36,1-43 - potomstvo Ezaua-Edóma; 37,2 - potomstvo Jákoba

    7.6.5. Záměr a teologická perspektiva

    Kněžský redaktor spojuje univerzální dějiny s dějinami Abrahámova rodu (obojí po pěti rodokmenech) - obojí chápe jako dvě dějství jednoho dramatu
    Eliminační metodou soustřeďuje pozornost na zužující se linii Bohem vyvolených (Adam-Sét-Noe-Sém-Abrahám-Izák-Jákob), kdežto ostatní ponechává stranou (Kain, Chám, Jafet, Izmael, Ezau)
    Zdůrazňuje uskutečnění stvořitelského Božího záměru - lidstvo naplní zemi a podmaní si ji; v požehnání, které provází vyvolený zbytek, se zároveň prosazuje záměr spasitelný - jeho konkretizaci představuje země, kde patriarchové získávají alespoň místo svého spočinutí

    7.6.6. Vliv knihy Genesis

    V patristické době se vyzvedá předobrazný charakter osob a událostí vzhledem k NZ (Adam - Kristus; Noemova archa - církev); dnešní křesťanství hledá v textech Gn odpovědi na palčivé otázky týkající se kořenů zla i podněty k odvaze víry, jejímž vzorem zůstává Abrahám

    7.6.7. Exegeze Gn 22,1-19

    Různé pokusy o interpretaci: upozornění na nutnost rozlišovat, co od člověka opravdu žádá Bůh; polemika s krutými pohanskými zvyky Kananejců příp. znázornění přechodu od lidských obětí k obětem zvířat; etiologické vyprávění - původ jména dotyčné svatyně
    vv. 1-2: jde tu o radikální zkoušku Abrahámovy víry - protipólem Gn 12,1 je výzva: "Odejdi!"; naplněný příslib syna (četného potomstva) má nyní být zmařen - Boží protimluv; gradace: "svého syna" (desetkrát v celé kapitole), "jediného" (tedy nikoli Izmaela), "Izáka" (jméno, které značí smích, zde spojeno s opakem: obětí), zdůrazňuje naléhavost, ale také paradoxnost Božího příkazu - Abrahám má překročit své dosavadní zkušenosti s Bohem a otevřít se Bohu zcela nepochopitelnému
    vv. 3-5: Abrahám mlčky připravuje vše na cestu (dříví naposled), sám sedlá osla; třetího dne (symbolický údaj) říká služebníkům: "já s chlapcem půjdeme... a pak se vrátíme" - snad ohled na Izáka, snad nepatrný záchvěv naděje
    vv. 6-8: Izák nese dříví (spojitost oběti s tím, co má být spoluobětováno), Abrahám oheň a nůž (nástroje k obětnímu úkonu) - možná se zde zračí otcova šetrnost vůči synovi stejně jako v odpovědi na Izákovu otázku (mezi Abrahámovým "viděním" hory, tj. smrti, a berana, tj. života, stojí vyznání víry ve "vidění" Boží, tj. prozřetelnost); Abrahámova odpověď je výrazem úzkosti ze smrti i naděje na život (dvojznačnost termínu benî)
    vv. 9-13: čas jako by se tu skoro zastavil (detailní líčení bezprostřední přípravy k oběti), ale pak opět dostává spád; Abrahámova bázeň před Bohem je postojem nezlomné důvěry, která projde temnotou smrti k životu
    vv. 14-19: příslib požehnání z Gn 12 (jehož zárukou je Izák) se nejen znovu stvrzuje, ale podstatně rozšiřuje - to, co se zdálo být odsouzeno k zániku, je naopak cestou k netušenému růstu; "Abrahám se vrátil..." - sg. naznačuje, že oběť, neuskutečněná fyzicky, se dokonala v jeho srdci ochotou Izáka bezvýhradně odevzdat

    7.7. Exodus

    7.7.1. Centrální postavení a význam Exodu

    a) v historickém rámci Pentateuchu - události, které jsou obsahem Ex, tvoří dějovou osu celého Pentateuchu, na niž se napojují děje předchozí i následující
    b) v teologickém rámci SZ - jde o počáteční a ustavující moment Izraele jako svobodného lidu smlouvy, základ víry v Boha jako osvoboditele a smluvního partnera, prototyp spásy i důvěrného vztahu mezi Bohem a lidmi

    7.7.2. Titul a narativní obsah

    Hebrejský titul Šemôt, “Jména” (podle Ex 1,1), řecký Exodos, “Vyjití” (podle hlavní události, o níž kniha vypráví)
    Návaznost na závěr Gn, ale s odstupem 400-500 let - Hebreové už tvoří početný lid, politická situace v Egyptě je pro ně nepříznivá; dva hlavní dějové póly - východ z Egypta a smlouva na Sinaji, mezičlánek tvoří putování pouští
    1. Vysvobození z Egypta (1,1-15,21)
    2. Cesta pouští (15,22-18,27)
    3. Smlouva na Sinaji (19-40)

    7.7.3. Prameny

    Ex představuje kompozici textového materiálu J, E a P

    7.7.4. Nový redakční rámec Exodu

    Výsledný rámec vtiskla knize redakční práce kněžských kruhů v exilní a poexilní době - můžeme v něm rozeznat dvojí linii:
    a) genealogickou - hned v Ex 1 se poukazuje na rozmnožení Izraelitů v Egyptě; z Jákobova rodu (70 osob) se stává početný národ a v něm se vyzvedá (Ex 6) zejména kmen Levi - snaha zdůraznit kontinuitu Áronových potomků v čelných reprezentantech kněžských rodin vykonávajících službu v chrámě
    b) teologickou - formule, jíž Bůh zjevuje Mojžíšovi své vlastní jméno: "Já jsem Jahve" (Ex 6,2-8), navazuje na Boží přízeň vůči praotcům a zároveň předznamenává postupné zjevování Boží slávy na Izraeli (jako vysvobozeném) a Egyptu (jako poraženém)
    Hospodinova sláva má zazářit na osudu vyvoleného národa (povzbuzení pro zajatce v Babylóně) - i reptání Izraelitů na poušti je pro Hospodina příležitostí, aby zjevil svou slávu konkrétní pomocí (Ex 16,7.11)
    S touto slávou (samotnou Hospodinovou přítomností) nelze ztotožňovat oblak, který je pouze jejím projevem; oblak přesunující se s hory Sinaj nad stan setkávání (Ex 40,34) naznačuje Boží přebývání uprostřed putujícího Izraele - na rozdíl od starších tradic zde kněžská redakce zdůraznila směr od Hospodina k Izraeli

    7.7.5. Vliv knihy Exodus

    1. V životě Izraele - prožitek exodu a sinajské smlouvy je zkušeností, k níž se Izrael v pozdějších dějinách stále vrací (sr. spojování Hospodinova jména s tímto zásahem jako pevným atributem, různé obrazy, jimiž proroci vyjadřují toto jedinečné období izraelských dějin, živá připomínka liturgickým slavením paschy a svátků stánků)
    2. V životě církve - nová smlouva představuje naplnění předobrazů z Ex (Mojžíš resp. velikonoční beránek = Kristus, přechod Rákosovým mořem = křest resp. konečné vítězství, mana = eucharistie resp. nebeská hostina; pascha = přechod k novému životu)
    3. V dnešním křesťanství - významnou roli hrají zvláště motivy osvobození (z jakéhokoli útlaku), putování s výhledem na cíl (ve smyslu historickém i eschatologickém), Hospodinovy slávy (Duch Páně přítomný v srdcích věřících)

    7.7.6. Exegeze Ex 14

    Nesrovnalosti patrné při pozorné četbě se soustřeďují do 3 bodů:
    1) Dvě verze zázraku - v. 21 spojuje obojí, jak vysušení moře východním větrem (aktivita samotného Hospodina), tak i rozpolcení vod (způsobené vztažením Mojžíšovy ruky, byť na Hospodinův příkaz); 1. verze patří k JE a má ráz přirozený, 2. verze - z P, představuje událost zázračné povahy
    2) Mojžíšovo chování a pohyb resp. klid Izraelitů - vv. 13-14 (Mojžíš vybízí Izraelity k důvěře a ke klidu) a v. 15 (Hospodin vytýká Mojžíšovi úpění a poroučí Izraelitům jít dál); otázka pohybu či klidu Izraelitů se naskýtá i ve v. 20 a vv. 22-23 (spojena navíc s nejasnou funkcí oblakového/ohnivého sloupu)
    3) Porážka Egypťanů - vv. 24-25.27b (Hospodin způsobuje nejdříve zmatek v jejich táboře a když se pak, tušíce nebezpečí, dávají na útěk, obrací moře proti nim; o pohybu Izraelitů není řeč) a vv. 26.27a.28 (na Hospodinův příkaz vztahuje Mojžíš ruku nad moře a vody se vracejí na nic netušící Egypťany, kteří vešli za Izraelity do moře)
    Text je kompozicí dvou vrstev, z nichž každá má své charakteristické výrazy i teologii:
    1) Vrstva P - mladší a úplnější; příznačné prvky - stereotypní formule popisující faraonovo vojsko (slavnostní ráz a zdůraznění triumfu); zatvrzelost faraonova srdce (vzhledem k teocentrickému pojetí způsobená Hospodinem); "poznání" (k němuž docházejí Egypťané teprve v okamžiku soudu čili vlastní smrti) a "oslavení se" (ze strany Hospodina, který tak poprvé v dějinách mocně zasahuje ve prospěch svého lidu); střídání výrazů "moře" a "vody" a výrazu "sucho (souš)" (obměna chaosu potopy, zde ovšem pohlcující pouze 1 brutální národ); úloha Mojžíše jako náboženského vůdce majícího podíl na moci Boží (poexilní vize)
    2) Vrstva JE - starší a zlomkovitá; příznačné prvky - vysušení moře (jev, který není tak velkolepý); strach Izraelitů a reptání proti Mojžíšovi (národ postrádající dosud hrdinské rysy); Mojžíš v roli Hospodinova služebníka (sám nijak výrazně nejedná); motiv ohnivého a oblačného sloupu (viditelné znamení, typické pro konkrétní vyjadřování JE)
    Výsledná podoba textu - dvojhlas tvořící plnější zvukový celek než jednoduchá melodická linka
    Struktura - 1) vv. 1-14: odehrává se kvečeru, na břehu moře (charakteristické sloveso "pronásledovat"; 2) vv. 15-25: odehrává se v noci, v prostoru moře (charakteristické sloveso "jít"); 3) vv. 26-31: odehrává se na úsvitu, na druhém břehu (charakteristické sloveso "vrátit se"); každá z těchto tří částí začíná příkazem Hospodina, pokračuje jeho vyplněním a končí vyznáním (Mojžíše, Egypťanů a Izraelitů)

    7.8. Leviticus

    7.8.1. Význam knihy

    Dříve mizivý zájem o Leviticus jako knihu překonanou dnes stoupá z důvodů historických (hlubší poznání judaismu v náboženském kontextu starověku) i teologických (lepší pochopení křesťanského kultu a jeho symboliky v kontextu života komunity)

    7.8.2. Titul a obsah

    Hebr. název Wayyiqra, “A zavolal”, představuje první slovo knihy, řec. název Leuitikon vyjadřuje obsahové zaměření na činnost kněží z kmene Levi
    Strukturální rozčlenění:
    1. Předpisy o obětech (kap. 1-7)
    2. Kněžské řády (kap. 8-10)
    3. Předpisy o čistém a nečistém (kap. 11-16)
    4. Kodex svatosti (kap. 17-26)
    5. Dodatek - směrnice pro sliby a dary (kap. 27)

    7.8.3. Pramen a datace

    Veškerý materiál shromážděný v Lv pochází z P - soustřeďuje se na převážně na obětníky a oběti, v návaznosti na Ex 25-31; 35-40 (kultovní prostor) a s pokračováním v Nm 1-10 (kultovní společenství)
    Projevuje se zde snaha poexilního kněžstva spojit kult druhého chrámu s kultem mojžíšské doby čili zaštítit ho autoritou slavné počáteční epochy izraelského zákonodárství; kultovní předpisy Lv představují většinou relativně pozdní stadium a jako takové předpokládají dosti dlouhý vývoj, třebaže některé z nich mohou svými počátky sahat do doby mnohem starší

    7.8.4. Literární druh a originalita Leviticu

    Zákonodárství obsažené v Lv má místy etický charakter (např. kap. 19-20), ale vcelku převažuje charakter liturgický - syntéza kultovních tradic z minulosti Izraele, včetně různých převzatých prvků, ovšem proniknutá duchem zcela autentické víry v Hospodina
    Odhlédneme-li od reálného nebezpečí formalismu (sr. ostrou kritiku proroků), je tento biblický zákoník nesporně prodchnut ryzím a hlubokým smyslem pro svatost, tzn. z negativního hlediska eliminaci hříchu (opaku svatosti) a z pozitivního maximální připodobnění se Bohu, který je Svatý
    K tomuto ideálu má směřovat celý život Izraelity od těch nejpřirozenějších fyzických úkonů až po slavení liturgie, od každodenních vztahů k bližnímu až po důležité rozhodování o osudech celého společenství

    7.8.5. Vliv knihy Leviticus

    Ve SZ lze najít ohlasy v 1 a 2 Kron, Žalmech a 1 a 2 Mak, v judaismu těží z Lv mišna, kdežto v rané církvi dochází spíše k odklonu od předpisů spjatých s židovstvem, příp. k jejich symbolické interpretaci (patristická literatura)
    O křesťanské liturgii se v poslední době znovu začíná uvažovat (co do struktury) v návaznosti na liturgii židovskou, jejíž teologický obsah transformovala - eucharistie představuje naplnění všech duchovních aspektů starozákonních obětí

    7.9. Numeri

    7.9.1. Tituly

    Hebr. název Bemidbar, “Na poušti”, pochází od 4. slova 1. verše a vystihuje prostředí do něhož je zasazen děj; LXX nazývá knihu podle sčítání lidu (kap. 1-4; 26) a podle uváděného počtu obětí (kap. 7; 15; 28-29) Arithmoi, “Počty” (obdobně Vg)

    7.9.2. Obsah

    Materiál velmi různorodého rázu lze z narativního pohledu rozdělit na tři části:
    1. Příprava vojenského tábora na válečné tažení (1,1-10,10)
    2. Pochod pouští od Sinaje do Kadeše, včetně zkoušek víry Izraele i útoků proti Mojžíšově autoritě (10,11-20,13)
    3. Pochod Zajordánskem ke břehu Jordánu, poslední směrnice a opatření před vstupem do Kanánu (20,14-36,13)

    7.9.3. Perspektiva a naukový rámec Numeri

    Narativní látka Nm (prameny J a E) navazuje dějově na události Ex, legislativní látka (pramen P) navazuje na předpisy Ex a na celý Lv a vzhledem k doplňujícímu charakteru zákonů (např. o sabatu, očišťování apod.) je vhodně situována do přechodné etapy Sinaj-Kadeš
    Z teologického hlediska zde Izrael představuje ideální komunitu stmelenou pevnými nábožensko-sociálními strukturami, spjatou poutem příbuzenství, ale zejména ochotou žít podle Hospodinových příkazů; jako takový je Izrael připraven na vítězné tažení do země, kterou mu Hospodin chce dát (viz např. předpisy o dělení kořisti v kap. 31)
    Na této cestě se musí vypořádat jak s nepřátelstvím (často rafinovaným) okolních národů (Edomité, Moabité, Amorejci apod.) tak i s obtížemi, které přináší nehostinná poušť (hlad a žízeň) a které vedou k pokušení vrátit se zpět (viz vzpouru Kórachovců)
    Vliv poexilního kněžstva na výslednou redakci Nm je patrný z perspektivy, která zdůrazňuje teokratické aspekty - Boží zásahy do života komunity, která je provázena stálou Boží přítomností, hierarchické uspořádání, v němž politická moc má být podřízena kněžské
    Hospodinova absolutní věrnost vyžaduje odpovídající věrnost lidu - příležitostné narušování této věrnosti Hospodin spravedlivě trestá, ale dovede také milosrdně odpouštět; Mojžíš jako prostředník mezi Bohem a lidem (vykreslený rozdílně v JE a P) má své lidské slabosti, ale je nesporně člověkem Bohu zcela oddaným a zároveň naléhavě se přimlouvajícím za lid

    7.9.4. Vliv knihy Numeri

    Ohlasy Nm nacházíme v historických reminiscencích žalmů (např. Žl 106) a v pozdních sapienciálních knihách - Sir (kap. 45-46) a Mdr (kap. 18); NZ obsahuje některé narážky na události nebo výpovědi z Nm jako na předobrazy (Jan 3,14) nebo proroctví (2 Petr 2,15n) či zdůrazňuje jejich parenetický charakter (Jud 11) - nejčastěji poukazuje na Nm Žid
    Prvotní izraelská komunita vylíčená v Nm se dnes opět těší zájmu exegetů i pastoralistů, kteří si všímají jejích aspektů sociálních i náboženských

    7.9.5. Balámovo proroctví

    Aramejský věštec Balám je v Nm sice okrajovou postavou, ale zmiňuje se o něm na řadě míst jak SZ tak i NZ; je sice hodnocen vesměs záporně jako svůdce k modloslužbě, ale J a E také ukazují, jak se v jeho ústech navzdory zlým záměrům pohanů (moábského krále Baláka) mění Boží mocí kletba nad Izraelem v požehnání
    Tato 4 požehnání (Nm 23,7-10.18-24; 24,3-9.15-24) mají prorocko-sapienciální ráz, formálně představují mašal (aforistický mudroslovný výraz, též podobenství) a poslední z nich hovoří o tajemné postavě s mesiánskými rysy (24,15-17)
    Vize se týká vzdálené budoucnosti a "hvězda z Jákoba" znamená podle kontextu nepochybně osobu obdařenou královskou důstojností (sr. paralelní výraz "žezlo z Izraele"); v tomto duchu vykládá text jak tradice židovská (sr. např. targum či identifikaci zmíněné "hvězdy" s vůdcem židovského povstání 132-135 po Kr.) tak i křesťanská (znamení, které vede mudrce do Betléma, v Mt 2, či symbol naděje, kterou představuje Ježíš Kristus, ve Zj 22,16)

    7.10. Deuteronomium

    7.10.1. Význam knihy

    a) V původní souvislosti - tvořilo-li Dt původně prolog dtr historie, představuje vynikající pokus o rekapitulaci izraelských dějin ve světle Božího prozřetelnostního vedení a zároveň normu, podle níž se hodnotí historie budoucí
    Situace, v níž se zde Izrael nachází, je situací velice slibnou, plnou naděje, ale skrývá v sobě i neblahou možnost zmaření těchto nadějí, ztroskotání - vše záleží na volbě a rozhodnutí Izraele
    b) V aktuální souvislosti - jde o teologickou syntézu podanou rétorickým stylem, ovšem syntézu, která nejen shrnuje předchozí tradice, ale také je doplňuje a přehodnocuje - zákony Dt se jeví jako jistá alternativa k zákonům P (sr. např. zdůvodnění příkazu sobotního klidu v Ex 20,11 a Dt 5,15)
    Důležitou okolností, která určuje tón Dt, je blízkost Mojžíšovy smrti - hlavní aktér izraelského vysvobození, postava dominující základům právní i náboženské existence národa, se s tímto národem loučí slovy vroucími i kategorickými zároveň

    7.10.2. Tituly

    Hebrejský název je převzat z počátečních slov Elle haddevarîm, “Toto jsou slova”; řecký výraz Deuteronomion, “Druhý zákon”, vychází z mylného překladu slov mišne hattôra hazzôt (Dt 17,18) v LXX (místo správného: "kopie tohoto zákona"); přesto má v sobě řecký titul kus pravdy, protože v Dt nejde o pouhé opakování zákona prvního, nýbrž o zákon svébytné povahy

    7.10.3. Obsah

    I. část: legislativní, lze ji nazvat Dt ve vlastním slova smyslu - skládá se ze 3 Mojžíšových řečí (kap. 1-30)
    1. řeč: retrospektivní pohled na putování pouští, výzva k věrnosti Bohu (1,1-4,43)
    2. řeč: dlouhá pareneze, Deuteronomický kodex, závěr (4,44-28,68)
    3. řeč: poslední výzvy k rozhodnutí se pro Hospodina (28,69-30,20)
    II. část: spíše narativní - poslední pokyny, Mojžíšova píseň, požehnání a smrt (kap. 31-34)

    7.10.4. Formace

    1) Základ představoval Deuteronomický kodex (kap. 12-26), vzniklý pravděpodobně v severním království krátce před pádem Samaří
    2) K první redakci došlo asi za Ezechiáše v souvislosti s jeho reformou - připojení parenetických částí (kap. 5-11; 27-28); Dt v tomto rozsahu mělo zřejmě velký vliv na reformu Joziášovu (sr. 2 Král 23,4-27)
    3) Druhá redakce se uskutečnila patrně v babylónském zajetí - připojení dalších dodatků (kap. 1-4; 29-34)

    7.10.5. Vliv Deuteronomia na ostatní knihy Písma

    Dt vykazuje příbuznost s Jer (zde jistě sehrál roli Jeremiášův podíl na Joziášově reformě) - u obou se klade důraz na Boží lásku a niternou, osobní zbožnost; exilní doplňky Dt jsou blízké Deuteroizaiášovi, zejména v perspektivě osvobození a cesty pouští k zaslíbené zemi
    Ve srovnání s Kodexem smlouvy (Ex 21-23) se Deuteronomický kodex jeví jako humánnější - předpokládá vyspělejší společnost, vyznačuje se zralejším sociálním cítěním (viz předpisy týkající se manželství), zákon pro něj není pouhým imperativem, nýbrž projevem Boží lásky, která člověka motivuje
    Podstatný vliv mělo Dt na Deuteronomistickou historii (Joz, Sd, 1-2 Sam, 1-2 Král), hlavně na její hodnocení dějin z hlediska věrnosti smlouvě; důraz na přikázání lásky se objevuje v novozákonních odkazech na Dt (sr. Mk 12,29n a par)

    7.10.6. Exegeze Dt 8,7-18

    Úryvek náleží do parenetické části druhé Mojžíšovy řeči - stěžejním tématem je výzva k věrnosti Hospodinu; po gramatické stránce jde o jediné dlouhé souvětí se dvěma částmi - protasis: (v. 7-10a), apodosis (v. 10b-18), přičemž apodosis lze dále rozčlenit na kratší pozitivní úsek (v. 10b), delší negativní úsek (v. 11-17) a kratší pozitivní (v. 18)
    Obsahově možno v úryvku rozlišit 4 fáze - 1. a 4. se vztahuje k přítomnosti, 2. k budoucnosti, 3. k minulosti, 1. a 2. se odehrávají na rovině materiální, 3. a 4. na rovině psychologické:
    1. fáze (vv. 7-10) - cyklus země: oslavná báseň na zemi, do níž Hospodin svůj lid uvádí - 7 přívlastků (první a poslední z nich: "dobrá", tzn. souhrn všeho dobra, jaké země může poskytovat, konkrétně bohatství vláhy, vegetace a užitkových minerálů)
    2. fáze (vv. 11-13.17) - cyklus produkce a konzumu: materiální blahobyt, jakému se těší už zabydlený národ ve sféře urbanistické, zemědělské, ve sféře minerálního bohatství a obchodní, nese v sobě nebezpečí klamného materialismu, samolibého pocitu nezávislosti na Bohu
    3. fáze (vv. 14-16) - charakteristické sloveso "zapomenout": toto osudné zapomenutí znamená pustit ze zřetele náročnou, ale prospěšnou zkušenost cesty pouští z egyptského otroctví - stěžejní fakt, že vlastnictví země není samozřejmostí, nýbrž darem
    4. fáze (vv. 18) - charakteristické sloveso "pamatovat": pozitivní opak zapomenutí představuje soustavná připomínka ve formě liturgické památky - perspektiva se tak mění z postoje omezeného na využitelnou pozemskou realitu v postoj osobní, k Někomu, kdo zcela přesahuje tento úzký obzor

    8. DEUTERONOMISTICKÉ DĚJINY

    Joz, Sd, 1 a 2 Sam, 1 a 2 Král v hebrejském kánonu – přední proroci, jelikož prorok je v židovské tradici ten, kdo mluví a jedná ve jménu Božím a s jeho mocí (Jozue, Samuel, stejně jako Eliáš či Elizeus)
    V alexandrijském kánonu se tyto knihy řadí mezi dějepisné – líčí události, které tvoří součást dějin mezi obsazením Kanánu Izraelem a pádem Jeruzaléma; původně velmi různorodý textový materiál, zčásti ústně tradovaný, zčásti už zaznamenaný, byl redakčně zpracován (zřejmě ve 2 fázích – předexilní a exilní) deuteronomistickou školou, která dala celému dílu podstatně jednotnou teologickou koncepci – odtud název Deuteronomistické dějepisné dílo
    Hlavní teologickou tezí je závislost blaha resp. neštěstí Izraele na jeho věrnosti resp. nevěrnosti vůči sinajské smlouvě – z politického hlediska však bylo asi těžko možné zcela se vyhnout kompromisům; aktuální poselství díla – nutnost citlivě vnímat znamení doby, velký význam lidské odpovědnosti, neschopnost člověka vykoupit se sám vlastní silou

    8.1. Jozue

    8.1.1. Titul a obsah

    Název podle protagonisty, Efraimity Jozua, Mojžíšova nástupce, který vedl Izraele při dobývání zaslíbené země – událost, o níž kniha vypráví; Jozue sám je podle rabínské tradice také autorem
    1. část (kap. 1-12) – sleduje postup Izraele: přípravná fáze (kap. 1-2), přechod Jordánu (3,1-5,12), dobytí Jericha (5,13-7,26) a Aje (8,1-29), oběť a četba zákona na hoře Ebal (8,30-35), smlouva s Gabaonity (kap. 9), 2 strategicky významné bitvy, kterými je dobyt jih (kap. 10) a sever (kap. 11), rekapitulace celého postupu (kap. 12)
    2. část (kap. 13-21) – rozdělení dobytého území mezi jednotlivé kmeny: zajordánské (kap. 13), předjordánské (kap. 14-19) a určení útočištných měst (kap. 20-21)
    Dodatek (kap. 22-24) – závěr Jozuova poslání: jeho poslední řeč (kap. 23) a shromáždění v Sichemu (kap. 24)

    8.1.2. Vznik, literární a teologická charakteristika

    Hypotézy o pokračování pramenů Pentateuchu v Joz (Hexateuch) jsou velmi nepravděpodobné; nejstarší jádro – tradice o dobývání Kanánu v kap. 2-9 (původně předávány ústně v prostředí kmene Benjamín a koncentrovány kolem svatyně v Gilgalu); zhruba ze stejné doby pocházejí tradice jižních kmenů (kap. 10) a severních kmenů (kap. 11)
    O něco pozdější (ale rovněž předdavidovský) je soupis území jednotlivých kmenů v kap. 13-19; uspořádání těchto tradic (včetně citátů z některých písemných pramenů, např. Knihy Přímého – srov. Joz 10,13) a připojení ostatních kapitol (zejména kap. 24 o obnově smlouvy v Sichemu) je zřejmě dílem deuteronomistické redakce
    Obsazení Kanánu je v knize líčeno jako jednotné válečné tažení všech kmenů, kterým je dobyto celé území; dějinný proces, který nebyl zdaleka tak jednoduchý (nešlo výlučně o vojenskou akci, nýbrž zčásti o pokojnou infiltraci; zprvu se obsazovalo méně přístupné horské pásmo, pak se teprve dobývala města v nížině; Izrael neobsadil celé území, část zůstala v rukou Kananejců - viz Joz 12,14; Sd 1,17) je zde výrazně schématizován a teologizován (jde o Hospodinovy boje – Hospodin stojí při Izraeli a bojuje za něj)

    8.1.3. Exegeze Joz 6

    Pád Jericha - centrální událost dobytí Kanánu předznamenaná misí izraelských zvědů (Joz 2); opakování některých částí ukazuje na spojení několika těžko rozlišitelných tradic; výsledný text působí dojmem spíše liturgické oslavy pádu města nežli pouhé historické reminiscence, svou roli zde asi sehrálo i etiologické vysvětlení existence zřícenin Jericha
    vv. 1-5: Boží rozkaz je pokračováním předchozího zjevení (Joz 4) – Jericho je důkladně opevněné (kočovníkům muselo připadat jako nedobytné), ale Hospodin jim je vydal do rukou, oni si jen vezmou jeho dar (souhra Landnahme a Landgabe); obléhání se popisuje jako liturgický obřad, v němž má své místo archa úmluvy nesená kněžími, rituální čistota vojáků, troubení na roh, sedmeré opakování (obvyklé ve slavnostních procesích)
    vv. 6-16: celý postup se líčí celkem třikrát – nejdříve dostává rozkaz Jozue (vv. 1-5), pak ho sám opakuje kněžím a lidu (vv. 6-11) a nakonec je realizován (vv. 12-16); válečný pokřik, po němž se zhroutí hradby Jericha (vrcholný okamžik), není obyčejný hluk, nýbrž posvátné provolání Hospodinova vítězství
    vv. 17-26: hlavním tématem je provedení klatby, která je všeobecná (pokud by bylo něco z města odneseno, stihla by klatba celý tábor), jedinou výjimkou je Rachab a její rodina, které se zvědové zavázali přísahou (v. 25b ukazuje na přítomnost jejího klanu v Izraeli); důraz na klatbu a na následky jejího přestoupení předznamenává Joz 7, kde se hrozba vyplnila; Jericho nebylo zničeno jen dočasně, nýbrž kletba stihne toho, kdo se jej pokusí znovu postavit (srov. 1 Král 16,34)
    Klatbu, která se nám jeví jako nepochopitelná a nepřijatelná krutost (o její faktické realizaci v izraelských dějinách lze ovšem vážně pochybovat), je třeba chápat v teologickém smyslu jako bezvýhradné zasvěcení válečné kořisti Hospodinu – jemu kořist plným právem patří, protože on je absolutním Pánem a vítězem v tomto boji; mísí se zde rané stadium izraelské mentality, vyznačující se (tehdy obvyklou) krutostí, se zpětným pohledem deuteronomistů, horujících pro čistotu víry - klatba se tak mohla jevit jako projev (žádoucí, ale nikdy neuskutečněné) radikální separace od kananejského pohanství

    8.2. Soudci

    8.2.1. Titul a obsah

    Název opět podle protagonistů – funkce soudců existovala i v Tyru a v Kartágu, v Izraeli šlo o Bohem vyvolené a jeho Duchem vyzbrojené lidi, poslané vysvobodit izraelské kmeny z cizí nadvlády (zprvu nazýváni spíše zachránci); tak znovu nastolili Boží právo izraelskou nevěrností pošlapané a svou autoritu si udrželi i v době míru
    Kniha mluví o 12 soudcích podle počtu izraelských kmenů: 6 velkých (někdy poměrně rozsáhlé vyprávění) a 6 malých (někdy známe pouze jméno) – možná však, že šlo o 2 různé typy soudců (velcí spíše jako charismatičtí osvoboditelé, malí spíše institucionálního typu); autorem podle rabínské tradice je prorok Samuel
    1. úvod (1,1-2,5) – vlastní verze obsazení Kanánu, lišící se od Joz 1-12
    2. úvod (2,6-3,6) – deuteronomistické zhodnocení historie soudců
    Centrální blok (3,7-16,31) – vlastní vyprávění o soudcích ve 2 částech:
    1. část (3,7-9,57) – tažení Otniela, Ehuda, Šamgara (3,7-31); vítězství Debory a Baraka nad Kananejci (kap. 4) oslavené Debořinou písní (kap. 5); Gedeonova vítězství nad Midjanity (kap. 6-8) a Abimelechův nezdařený pokus stát se králem (kap. 9)
    2. část (kap. 10-16) vyzvedá mezi řadou malých soudců postavu Jiftácha, vítěze nad Amonity (10,6-27) a Samsona, vítěze nad Filišťany (kap. 13-16)
    1. dodatek (kap. 17-18) – privátní svatyně, přetvořená stěhujícími se Danovci na svatyni kmenovou
    2. dodatek (kap. 19-21) – zločin Benjamínovců a trestná výprava ostatních kmenů proti nim

    8.2.2. Vznik, literární a teologická charakteristika

    Nejdříve se ústně tradovala vyprávění o hrdinských činech jednotlivých soudců v prostředí jejich kmenů; pak se tyto tradice sloučily dohromady, takže reprezentovaly všech 12 izraelských kmenů (snad za Ezechiáše); konečně v exilu se historie soudců zasazuje do chronologického a teologického schématu a chápe se jako pevná instituce – z té doby pochází syntéza v kap. 2
    Deuteronomistický redaktor vidí dějiny ve stereotypním čtyřfázovém cyklu – modlářská nevěrnost Izraele, Boží trest v podobě nepřátelského útoku, úpěnlivá prosba k Bohu, povolání soudce-osvoboditele; historie soudců má být názornou ilustrací deuteronomistické teze - neštěstí, která stíhají Izraele, jsou přímým důsledkem jeho odpadu od Hospodina, ale opětovná vítězství nad nepřáteli zároveň dokazují Hospodinovu neustávající péči o svůj lid

    8.2.3. Exegeze Sd 3,12-30

    Benjaminita Ehúd zasahuje v konfliktu (pravděpodobně regionálního charakteru) proti moábskému králi Eglónovi; obě strany mají spojence ve svých sousedech – Benjamín Efraima, Moabité Amonity
    Útlak ze strany Moabitů s sebou nesl povinnost Izraelitů pravidelně odvádět dávky; ačkoli Moabité sídlili v Zajordání, zdá se, že Eglón rozšířil své území na západ od Jordánu (srov. v. 28b)
    Okolnost, že Ehúd je levák, mu umožňuje dobře ukrýt meč (některé detaily příběhu prozrazují vypravěčův smysl pro humor); Eglón před ním vstává, snad z úcty před ohlášeným Božím výrokem – z Ehúdovy strany jde sice o mravně problematický čin (kvalifikovatelný jako zneužití Božího slova), ale také o realizaci neúprosného Božího soudu nad tím, kdo se svým útokem odvážil narušit Boží plán s Izraelem

    8.3. Knihy Samuelovy

    8.3.1. Titul a obsah

    Podle židovské tradice je autorem Samuel; v hebrejském kánonu šlo původně o 1 knihu, která byla kvůli rozsahu v LXX rozdělena do 2 a označena jako 1. a 2. kniha Království (podobně ve Vg 1. a 2. kniha Králů) – takže LXX a Vg mají celkem 4 knihy Královské; obojí označení má své důvody – protagonistou 1 Sam je Samuel, ale zároveň v obou knihách už vystupují první králové Saul a David
    Obsah lze rozdělit podle střídajících se hlavních postav:
    1. Samuel (1 Sam 1-7) – jeho dětství a povolání (kap. 1-3); uloupení archy Filišťany (kap. 4-7)
    2. Samuel a Saul (1 Sam 8-15) – pomazání Saula a založení království (kap. 8-12); počátky Saulovy vlády (kap. 13-15)
    3. Saul a David (1 Sam 16-2 Sam 1) – pomazání Davida a jeho příchod k Saulovi (1 Sam 16,1-19,7); Davidův útěk před Saulem (1 Sam 19,8-21,15), jeho pobyt na poušti (1 Sam 22-26) a u Filišťanů (1 Sam 27-2 Sam 1)
    4. David (2 Sam 2-20) – králem nad Judou (2 Sam 2-4) a nad Izraelem (2 Sam 5-8); spory o nástupnictví v jeho rodině (2 Sam 9); válka s Amonity, Davidův hřích, narození Šalomouna (2 Sam 10-12); Absolonova vzpoura (2 Sam 13-20)
    5. Dodatky (2 Sam 21-24) – hlad (2 Sam 21); Davidův žalm (2 Sam 22); jeho poslední slova (2 Sam 23); sčítání lidu, mor a Boží odpuštění (2 Sam 24,1-17); zbudování oltáře (2 Sam 24,18-24)

    8.3.2. Vznik, literární a teologická charakteristika

    Deuteronomisté zachovali převzaté tradice bez větších úprav a doplňků – ústní i písemné prameny jsou ovšem dosti rozdílné; liší se mezi sebou např. 2 verze vzniku království – promonarchická (1 Sam 9), zřejmě starší, a antimonarchická (1 Sam 8), mladší; dvojí vyprávění o příchodu Davida na Saulův dvůr – jako hudebníka (1 Sam 16) a jako hrdiny (1 Sam 17)
    Kromě dvou menších celků – vyprávění o proroku Samuelovi (1 Sam 1-3) a o osudech archy úmluvy (1 Sam 4-6) vynikají 2 velké narativní bloky – historie Davidova nástupu na trůn (1 Sam 16-2 Sam 5) a historie následníků Davidova trůnu (2 Sam 9-1 Král 2): po literární stránce znamenitá ukázka izraelské historiografie, sepsaná zřejmě očitým svědkem (nevyhýbá se kritice Davida a jeho rodiny)
    Se vznikem monarchie sice padá původní teokratický ideál, ale zároveň král nemá být konkurentem Hospodina jako jediného Vládce, nýbrž viditelným znamením Hospodinovy vlády; Saulův pád je sice potvrzením negativního postoje k monarchii (kopírující okolní národy), ale David představuje i přes své chyby prototyp mesiánského krále-pastýře podle Hospodinova srdce

    8.3.3. Exegeze 2 Sam 7

    Proroctví, které je založeno na dvojím významu slova dům (budova, totiž chrám, a rod, tj. dynastie) a které existuje ve 2 dalších verzích (prozaické v 1 Kron 17,1-15 a básnické v Žl 89); je zasazeno do středu Davidovy životní historie – předchází mu vzestup až po vládu nad Izraelem i nad Judou a přenesení archy do Jeruzaléma a po něm následují intriky o nástupnictví, u jejichž kořene stojí Davidův hřích - Bůh však přesto svůj slib neodvolá
    Jelikož perikopa předpokládá život v míru (v. 1), 8. kap. působí poněkud nelogicky (snad by patřila před kap. 7) – 1 Král 5,17 uvádí Davidovy války jako důvod, proč nemohl postavit chrám; zatímco David bydlí v luxusním paláci, Hospodin je jakoby stále kočovníkem ve stanu (v. 2)
    Nátan odpovídá na Davidův záměr nejdříve kladně z vlastního přesvědčení jako králův rádce – jde o záměr ušlechtilý (v. 3), pak teprve záporně jako prorok inspirovaný Bohem – v pozadí je odmítavý postoj k pošetilému spoléhání se na chrám jako takový, resp. ke snahám uzavřít Hospodinovu všeobsáhlost do omezeného prostoru (vv. 4nn)
    Davidovo vyvýšení (titul vévody, zmínka o velikém jménu) a Hospodinova pomoc (vv. 8n) se budou napříště týkat celého Izraele (vv. 10n); v. 12 obsahuje jádro proroctví – příslib trvání Davidova trůnu v jeho potomcích; v. 13 se vztahuje na 1. z nich, Šalomouna (Boží syn byl obvyklým titulem krále), další vv. pak na všechny ostatní – mluví se i o jejich eventuálních chybách a trestu, který je stihne; duchovní (a současně literní) smysl textu dává tušit, že tento příslib, zcela přesahující historickou realitu (srov. výraz “navěky”), se naplnil až na pravém Božím Synu, jedinečném Davidově potomku

    8.4. Knihy Královské

    8.4.1. Obsah

    Původně jedinou knihu dělí nejdříve LXX a pak i Vg na 2 (3. a 4. kniha Království resp. Králů); obě knihy lze jako celek rozdělit do několika bloků:
    1. Davidův nástupce (1 Král 1-2) – nezdar Adoniášův a potvrzení Šalomouna
    2. Šalomoun (1 Král 3-11) – jeho moudrost (1 Král 3,1-5,14), stavby (1 Král 5,15-9,25), obchod (1 Král 9,26-10,29); úpadek jeho království (1 Král 11)
    3. Politické a náboženské schisma (1 Král 12-13) – odtržení severních kmenů v čele s Jeroboamem, Roboamovi zůstávají pouze 2 jižní
    4. Severní a jižní království až po proroka Eliáše (1 Král 14-16) – paralelní dějiny obou částí rozdělené říše
    5. Eliášovský cyklus (1 Král 17-2 Král 1,18) – velké sucho (1 Král 17-18); Eliáš na Chorebu (1 Král 19); války s Aramejci (1 Král 20); Nábotova vinice (1 Král 21); nová válka s Aramejci a situace po Achabově smrti (1 Král 22,1-2 Král 1,18)
    6. Elizeovský cyklus (2 Král 2-13) – počátky Elizeova působení a tažení proti Moábu (2 Král 2-3); Elizeovy zázraky (2 Král 4,1-6,7); války s Aramejci (6,8-8,29); nástup Jehua k moci (2 Král 9-10); od vlády královny Atalji až po Elizeovu smrt (2 Král 11-13)
    7. Severní a jižní království až po pád Samaří (2 Král 14-17)
    8. Poslední období judského království (2 Král 18-25) – Ezechiáš a Izaiáš (2 Král 18-20); 2 bezbožní králové Manasse a Amon (2 Král 21); Joziáš a jeho náboženská reforma (2 Král 22-23,30); obležení a pád Jeruzaléma a 2. deportace (2 Král 23,31-25,30)

    8.4.2. Vznik, literární a teologická charakteristika

    Původní materiál je velmi různorodý – mezi prameny pocházejícími z královského dvora se přímo uvádí Historie Šalomounova, Kniha letopisů králů izraelských a Kniha letopisů králů judských; samostatné prameny předpokládá eliášovský cyklus (jednotný narativní celek teologicky propracovaný) a elizeovský cyklus (řada volně spojených epizod ve formě lidových legend); popis stavby chrámu (1 Král 6-7) vznikl asi v kněžském prostředí
    Autor resp. redaktor, pocházející patrně z kněžských kruhů (podle židovské tradice prorok Jeremiáš), pomíjí téměř úplně politickou a hospodářskou stránku vlády králů a soustřeďuje se skoro výlučně na stránku náboženskou – jeruzalémský chrám, jeho vybavení a kult, deuteronomická reforma a její úsilí o čistý monoteismus
    Zprávy o jednotlivých králích se drží jednotného schématu – synchronizace s druhým královstvím, králův věk na začátku vlády, délka jeho vlády, jméno jeho matky, náboženské zhodnocení jeho vlády (příp. další podrobnosti), odkaz na prameny, zmínka o smrti, pohřbu a jméno nástupce
    Izraelští králové jsou všichni odsouzeni, protože pokračují v hříchu Jeroboamově (Achab navíc otevírá zemi pohanským vlivům), z judských králů jsou někteří odsouzeni, někteří hodnoceni kladně, ale s výhradou (neodstranili posvátné výšiny), pouze 2 se dostává bezvýhradné pochvaly – Ezechiášovi a Joziášovi
    Joziášovým oceněním se pravděpodobně uzavírala 1. redakce z doby jeho vlády, 2. redakce v babylónském zajetí připojuje negativní přehodnocení judského království (dané trpkou zkušeností jeho pádu), ale nakonec přece jen svítí paprsek naděje (Jojakinovo omilostnění ve 2 Král 25,27-30)

    8.4.3. Exegeze 2 Král 4,8-37

    Příběh vhodný pro aplikaci narativní analýzy, zde pouze její nejvýznamnější součást – dějová osnova (detailní průběh, prostředky použité ke střídavému zvyšování a uvolňování napětí, vzájemná souhra motivů)
    Expozice (vv. 8-10) – Elizeův opakovaný přechod přes Šunem a mimořádná Šunemančina pohostinnost; počátek akce (v. 11) – Elizeus poprvé využívá připravené světničky; komplikace I (v. 13) – Šunemanka odmítá Elizeovu nabídku přímluvy; climax I (v. 16) – Šunemanka odráží Elizeovu předpověď narození syna; řešení I (v. 17) – narození syna podle Elizeovy předpovědi; komplikace II (vv. 18-20) – synovo náhlé onemocnění a smrt; climax II (v. 28) – Šunemančina hořká výčitka; řešení II (v. 35) – Elizeus chlapce vzkřísí; závěr (v. 37) – Šunemanka si odnáší syna opět živého
    Nejdůležitější stylistické a narativní prostředky sloužící k dosažení patřičného účinku – minuciózní popis světnice (v. 10); překvapivé zařazení zmínky o Šunemančině bezdětnosti teprve do v. 14; doslovné narážky na jiné biblické texty napovídající jistou podobnost (např. v. 16 na Gn 18,10; v. 30 na 2 Král 2,2.4.6); přímý odkaz na v. 16b ve v. 28b; dramatická ironie spočívající v protikladu slov a gest jednajících osob ke skutečnosti (v. 26); epanadiploze (v. 19) vyjadřující sugestivně chlapcovu bolest; nevysvětlené jednání Šunemanky ve vv. 21-24; neúspěšné pokusy o řešení, které působí retardačně, ale také zvýrazňují řešení definitivní (v. 13; vv. 29.31)
    Trojí dějový moment týkající se střídavě Elizea a Šunemanky – předpověď (v. 16a) resp. předtucha (v. 16b); vyplnění předpovědi (v. 17) a předtuchy (v. 20); zpětný odkaz na předtuchu (v. 28) a na předpověď (v. 36); trojice stěžejních motivů, vždy ve 2 polohách – Šunemančina úcta k Elizeovi (vv. 8-10; v. 37); poukaz na klam (v. 16b; v. 28); Elizeova moc (v. 16a; v. 35)

    9. CHRONISTICKÉ DÍLO

    Nový velkolepý pokus o teologické zpracování celých dějin spásy – nenavazuje pouze na deuteronomisty, nýbrž začíná znovu od Adama jako Pentateuch; jde o jednotné dílo zahrnující 1 a 2 Kron, Ezd a Neh, přičemž začátek Ezd navazuje časově na konec 2 Kron (rovněž obsahově Ezd a Neh představují obnovu toho, co ve 2 Kron bylo ztraceno); v hebrejském kánonu jsou tyto knihy řazeny mezi Spisy (1 a 2 Kron následují až po Ezd a Neh), v LXX a ve Vg mezi knihy dějepisné
    Autor resp. autoři jsou neznámí, označují se jako chronisté, vznik díla je třeba klást (mj. kvůli četným aramaismům) na konec perského nebo na začátek helénského období (mezi r. 350 a 250 př. Kr.) – přesnější datace není možná vzhledem k chybějícím informacím o židovské komunitě té doby a vzhledem k nejistotě, zda některé texty jsou původní či přídavky (např. 1 Kron 24)

    9.1. Knihy Kronik

    9.1.1. Titul a obsah

    V hebrejštině nazývány Slova resp. Události dní, LXX a Vg jim dává titul Paralipomena, tj. věci, které byly opomenuty (v předchozích knihách) a v četných moderních překladech (podle návrhu sv. Jeronýma) se označují jako knihy Kronik či Letopisů, přestože nejde o kronikářské dílo ve smyslu moderní historiografie
    1. Genealogie od Adama až po Saula (1 Kron 1-10)
    2. Historie Davidova (1 Kron 11-29)
    3. Historie Šalomounova, zejména stavba chrámu (2 Kron 1-9)
    4. Stručná historie ostatních judských králů (2 Kron 10-36)

    9.1.2. Vznik, literární a teologická charakteristika

    Chronista použil pramenů ústních (zřejmě genealogie tradované v jednotlivých rodech) i písemných (genealogie převzaté asi z Gn a Ex; příběhy Samuela, vidoucího, příběhy proroka Nátana a příběhy Gáda – srov. 1 Kron 29,29; Kniha králů izraelských a judských – srov. 2 Kron 27,7; výklad Knihy králů – srov. 2 Kron 24,27); tyto prameny však zpracoval svým osobitým způsobem – morální a teologickou aktualizací dějin na způsob midraše
    Rozsáhlé počáteční genealogie mají poukazem na vynikající předky podepřít autoritu všech složek židovské obce té doby; u Davida i Šalomouna se zájem soustřeďuje především na chrám a kult (u obou jsou zdůrazněny jen kladné stránky, o jejich chybách se autor nezmiňuje); izraelských králů si 2 Kron nevšímá vůbec a judských opět hlavně se zřetelem na náboženské reformní snahy (Josafat, Ezechiáš a Joziáš)
    S historickými fakty tedy zachází chronista podle vlastního záměru (selektivně, ne vždy v chronologickém sledu, se zřetelnou idealizací a subjektivními dodatky) a ani co do literárních kvalit se jeho dílo nevyrovná deuteronomistickému; přesto jde o významný náboženský apel na tehdejší židovskou komunitu, vyzvedající na vzorových postavách minulosti (zejména Davidovi a Šalomounovi) požadavek úcty prokazované Bohu v chrámě a zaměřující pozornost k budoucímu mesiánskému králi, na jehož příchod je třeba se připravit obrácením

    9.2. Ezdráš a Nehemiáš

    9.2.1. Titul a obsah

    V hebrejském kánonu obě knihy spojeny v jednu, rovněž tak v LXX, kde ovšem figurují jako 2. Ezdrášova (1 Ezd je apokryf), ve Vg je Ezd označován jako 1 Ezd a Neh jako 2 Ezd
    Obsah Ezd:
    1. Návrat z babylónského zajetí (kap. 1-2)
    2. Stavba jeruzalémského chrámu (kap. 3-6)
    3. Návrat další skupiny pod vedením Ezdráše (kap. 7-8)
    4. Ezdrášův boj o zachovávání Zákona, zvláště předpisů týkajících se kultu a smíšených manželství (kap. 9-10)
    Obsah Neh:
    1. Obnova Jeruzaléma, zvláště jeho hradeb (kap. 1-7)
    2. Četba Zákona, pokání lidu a obnovení smlouvy s Bohem (kap. 8-10)
    3. Obnova občanského pořádku v jeruzalémské obci a další Nehemiášova činnost (kap. 11-13)

    9.2.2. Vznik, literární a teologická charakteristika

    Autor cituje některé právní a administrativní dokumenty své doby (v Ezd 4) a také seznamy navrátilců, kněží a levitů (Ezd 2; Neh 7; 11; 12) – jeho dílo je cenným (byť fragmentárním) zdrojem informací o židovské poexilní komunitě, o níž jinak nemáme žádné zprávy; začátek Ezd hovoří o návratu z exilu a rekonstrukci chrámu r. 515, působení Ezdrášovo a Nehemiášovo však spadá až do 2. pol. 5. stol. (o předešlých více než 50 letech se nedozvídáme nic)
    Datace i pořadí činnosti obou mužů je však nejistá, vzhledem k vládě 3 králů jménem Artaxerxes (je možné, že Nehemiáš přišel do Jeruzaléma ve 20. roce Artaxerxa I. a Ezdráš v 7. roce Artaxerxa II.); zatímco Nehemiáš se zaměřuje spíše na posílení v sociální a politické sféře (obnova hradeb, dosažení nezávislosti na Samaří, vrácení zabaveného majetku uvnitř obce), Ezdráš se stará spíše o duchovní obnovu podle Zákona, který se stal konstitucí židovské obce (snad šlo v té době o Kněžský spis, nikoli o celý Pentateuch); oba vystupují nekompromisně proti smíšeným manželstvím s cizinkami, ohrožujícím čistotu víry
    Ezd a Neh vykreslují podobně jako 1 a 2 Kron ideální obec - model Božího lidu, který se ve svém každodenním životě, ve vztahu k Bohu i k bližním, důsledně řídí Božím zákonem, chválí Boha za jeho spásné zásahy v dějinách, kajícně uznává své viny a prosí o jejich odpuštění (srov. vroucí modlitbu v Neh 9)

    10. DIDAKTICKO-PARENETICKÉ PŘÍBĚHY

    10.1. Rút

    10.1.1. Titul a místo v kánonu

    Kniha je pojmenována podle hlavní postavy (Rút = přítelkyně, blízká); v Hebrejské bibli zařazena mezi Ketúbím, jako druhý ze svitků (Megillót) - četba o letnicích souvisí s dějem situovaným do doby žní a má zřejmý sociální podtext: výzva k následování Boazovy štědrosti vůči chudým; vzhledem k pozdější spojitosti letnic s darem Zákona na Sinaji ukazuje Rút, že i cizinci (reprezentovaní zde Moábkou) mají na Zákoně podíl
    LXX a Vg kladou Rút mezi dějepisné knihy za Sd, jelikož děj se odehrává za doby soudců (sr. 1,1)

    10.1.2. Obsah
    Kvůli hladu odchází Elimelech s manželkou Noemi a se dvěma syny z Betléma do Moábska; po jeho smrti a smrti obou synů se Noemi rozhodne vrátit, jedna ze snach, Rút, jde s ní; v Betlémě se setká s příbuzným rodiny, Boazem, který se zachová jako zastánce: získá pole, jež by Noemi ztratila, a zároveň se ožení s Rút - jejich syn je Obed, Davidův děd
    Dva předpisy Zákona zde hrají důležitou roli: instituce zastánce (go’el), který měl chránit zájmy členů vlastní rodiny, pokud se někdo z nich ocitl v tísni (sr. Lv 25); levirátnízákon - byl aplikací předchozího a zavazoval svobodného muže oženit se s vdovou po zemřelém bezdětném bratrovi (příp. dalším příbuzném), prvorozený syn náležel zemřelému (sr. Dt 25); Boaz práva využije místo jiného příbuzného, který odmítne

    10.1.3. Struktura a formace

    Středem příběhu je setkání Rút s Boazem (2. a 3. dějství) - hlad a bezdětnost Noemi (1. dějství) se tak odstraní narozením syna, živitele rodiny (4. dějství)
    Kniha, která je mistrovským vypravěčským dílem, má chiastickou strukturu (a b b’a’):
    Rt 1: Návrat Noemi do Betléma - hl. postavou je Noemi (1-5: Narativní úvod; 6-19a: Rút se rozhoduje pro Noemi [trojí rozhovor na cestě do Betléma]; 19b-22: Příchod do Betléma [Noemi a betlémské ženy])
    Rt 2: Rút na Boazově poli - hl. postavou je Rút (1-2: Dialogický úvod; 3-18: Setkání Rút s Boazem na ječném poli [Rút se sklání před Boazem k zemi]; 19-22: Vysvětlující rozhovor mezi Noemi a Rút)
    Rt 3: Rút na Boazově mlatě - hl. postavou je Rút (1-5: Dialogický úvod; 6-15: Setkání Rút s Boazem na obilném mlatě [Rút si lehá poblíž Boaze na zem]; 16-18: Vysvětlující rozhovor mezi Noemi a Rút)
    Rt 4: "Vykoupení" Noemi v Betlémě - hl. postavou je Noemi (1-2: Narativní úvod; 3-12: Boaz se rozhoduje pro Noemi a Rút [trojí rozhovor u betlémské brány]; 13-17: Narození v Betlémě [Noemi a betlémské ženy] + 18-22: Davidův rodokmen
    Zřetelně paralelní (třídílnou) strukturu mají kap. 1 a 4, kap. 2 a 3; každá kapitola se vyznačuje charakteristickým slovesem - "vrátit se", "sbírat klasy", "lehnout si/ležet", "vykoupit"; všechny kapitoly spojují dohromady tři dvojice pojmů - chléb/dítě, dobrota/láska, život/smrt
    Prostorově se v příběhu zračí postupné přibližování se k Betlému (= dům chleba čili života), časově dochází k postupnému zkracování, ale nakonec k otevření do vzdálené budoucnosti; svůj význam mají i symbolická (mluvící) jména - Elimelech (= můj Bůh je králem), Noemi (= moje půvabná) resp. Mara (= trpká), Boaz (= síla je v něm), Obed (= služebník)
    Příběh má zřejmě historické jádro - hovoří pro to fakt, že Moábka byla hebrejskou tradicí akceptována jako součást Davidovy genealogie; Rút se objevuje i v tradici křesťanské - Mt ji uvádí v rodokmenu Ježíše Krista (1,5)
    Vznik knihy nelze přesně datovat - konečná redakce spadá pravděpodobně do poexilní doby (vzorový příklad plnění předpisů Zákona, aramaismy, zařazení knihy mezi Ketúbím); univerzalismus by ukazoval na 5. stol. - protiklad Nehemiášova nesmiřitelného postoje ke smíšeným manželstvím

    10.1.4. Teologické poselství

    Začlenění Rút mezi předky Davidovy svědčí o univerzalitě Boha Izraele, nabízejícího spásu lidem všech národů, a zároveň anticipuje univerzalitu spásy, která se dovršila v Kristu; Rút je též příběhem výchovným, protože ve všech protagonistech vyzvedá vzory rodinnéhoživota
    Aktualita knihy spočívá ve třech aspektech - jde o příběh žen (významná role žen v dějinách spásy), příběh cizinců (příslušnice nepřátelského národa předznamenává mesiánskou dobu!), příběh naděje (nesobecké jednání odmění Bůh požehnáním, které zásadně mění lidskou nouzi)

    10.2. Tobiáš

    10.2.1. Titul a obsah

    Deuterokanonická kniha, která se v LXX nazývá Tobit (jméno otce), ve Vg Tobiáš (jméno syna); vypráví o osudech židovské rodiny deportované ze severního království do Ninive během asyrské invaze v 8. stol.
    Rodinu stíhají těžké zkoušky (ponížení, chudoba, otcova slepota), ale Tobit přesto žije zbožně a bližním prokazuje dobro; v médských Ekbatanech je mezitím těžce zkoušena Sára, dcera Raguelova, jejíchž 7 mužů zabil vždy o svatební noci démon Asmodeus; modlitba Tobita i Sáry je vyslyšena a Bůh posílá anděla Rafaela, aby (v lidské podobě) provázel mladého Tobiáše na cestě do Rag, kde má vyzvednout peníze uložené tam kdysi jeho otcem u příbuzného Gabaela; Tobiáš se v Ekbatanech ožení se Sárou (která je zbavena své kletby) a po návratu domů vrátí svému otci zrak na radu Rafaela, který se teprve potom dává poznat

    10.2.2. Vznik, literární a teologická charakteristika

    Kniha sepsaná původně hebrejsky nebo aramejsky (zlomky v obou semitských jazycích byly nalezeny v Qumránu) se kompletně zachovala pouze v řečtině, a to ve 2 hlavních verzích – delší a zřejmě i starší (doložené S), odpovídající jak VL tak i semitským zlomkům, a kratší, vzniklé asi o něco později, doložené např. B a A (sv. Jeroným knihu přeložil podle odlišné aramejské verze); kniha, která je dílem anonymního autora, vznikla nejspíše v helénské době, někdy kolem r. 200 př. Kr. (přímé odkazy na starší, duchovně příbuzný aramejský spis Achikarova moudrost)
   Hlavní témata, která tento poučný a povzbudivý příběh (bez zvláštního zájmu o přesné historické vymezení) rozvíjí, jsou: harmonický rodinný život, vysoká hodnota manželského svazku, příklad poctivosti a věrnosti Bohu i ve velkých obtížích, účinná síla modlitby a Boží pomoc prostřednictvím andělů v konkrétní lidské nouzi

    10.3. Judit

    10.3.1. Úvod

    Semitský originál knihy se nedochoval; řecké a zejména latinské rukopisy představují několik textových typů; Jeronýmův překlad (z aramejského rukopisu) se značně liší od řecké verze; Jdt patří mezi deuterokanonické knihy, ačkoli stará židovská tradice ji měla ve velké úctě

    10.3.2. Obsah

    Krásná a ctnostná vdova Judit (= Židovka) osvobodí svou statečností obležené město Betulii (= panna) od nepřátel - usekne hlavu opilému vojevůdci Holofernovi, a tak přiměje jeho vojsko k útěku; zvláštní úlohu zde hraje amónský vojevůdce Achior, který, Holofernem vydán Izraelcům, uvěří v Hospodina a je připojen k izraelskému lidu

    10.3.3. Literární druh

    Kniha vykazuje řadu nesrovnalostí, zejména chronologických (Nabuchodonosor jako král Ninive, narážky na návrat ze zajetí a obnovu chrámu, perská jména osob), a obsahuje události, zeměpisné údaje a postavy, jinak neznámé (Nabuchodonosorův boj s Arfaxadem, Betulie, velekněz Jojakim)
    Z toho vyplývá, že jejím smyslem není podat historicky přesnou zprávu, nýbrž formou midraše (osobitě zpracovaného ohlasu skutečné události) poučit a povzbudit; zápas fronty Boží a fronty Božích nepřátel (Judit a Holofernes resp. Betulie a Ninive) i konečný triumf Izraele - charakteristické rysy apokalyptické literatury helénské doby; vznik lze proto klást do času makabejského povstání, kolem r. 160 (patrný odraz nejednoty mezi Židy a nutnosti pokračovat v odporu proti helénskému tlaku)

    10.3.4. Poselství

    Boží moc zachraňuje slabé, přičemž používá pokorných a nepatrných nástrojů, aby zahanbila ty, kdo se spoléhají na svou sílu (viz kontrast bezbranné ženy a ozbrojeného vojevůdce) - povzbuzení k neochvějné důvěře v Hospodina je jádrem knihy (sr. 9,11); zároveň zde nelze přeslechnout univerzalistický tón kontrastující s příliš úzkoprsým nacionalismem (Betulie je situována do Samařska, Amonita si uvědomuje Boží ochranu jasněji než sami zoufalí obyvatelé Betulie)

    10.4. Ester

    10.4.1. Text, jeho vznik a obsah

    Kniha pojmenovaná podle hlavní hrdinky Ester se dochovala ve 2 verzích – kratší hebrejské a delší řecké, rozšířené o vysvětlující deuterokanonické dodatky (Mardocheův sen a jeho výklad, 2 výnosy krále Artaxerxa, Mardocheova modlitba), které LXX vřazuje na různá místa v textu, kdežto Vg je vcelku připojuje na konec knihy (kap. 10-16)
    Kniha snad sahá svými počátky do doby perské, kdy se odehrává její děj, ale konečná podoba včetně dodatků je zřejmě mladšího data (3.-2. stol.); událost, o níž vypráví, se stala základem jarního židovského svátku Púrím (= losy), ve 2 Mak 15,36 zmiňovaného jako den Mardocheův – o tomto svátku byla také kniha (která je v hebrejském kánonu jedním z 5 svátečních svitků) předčítána; jde o jedinou protokanonickou knihu SZ, jejíž zlomky nebyly nalezeny v Qumránu
    Když perský král Ahašveroš zapudí svou hrdou manželku Vašti, stane se královnou krásná židovská dívka Ester, která svým vlivem na krále odvrátí záhubu, jež v té době hrozí všem Židům v perském zajetí; zloba královského úředníka Amana se obrátí proti němu samému – je popraven a den plánované záhuby Židů se mění v den jejich triumfu; Mardocheus, který vychoval osiřelou Ester a který ve své bohabojnosti odmítl prokázat Amanovi božskou poctu (čímž podnítil jeho nenávist), nastupuje nakonec na Amanovo místo

    10.4.2. Poselství

    Stejně jako knihy Tobiáš a Judit nelze ani Ester považovat za přesnou reprodukci historické události (byť určitý historický základ mohla mít) – údaje příliš neodpovídají historickým poznatkům o perské době (např. souhlas k bezdůvodnému vyhlazení celého národa odporuje tolerantní politice perských králů)
    Zřejmým záměrem autora je opět povzbudit těžce zkoušenou židovskou komunitu – zdramatizovaný konflikt Amana a Mardochea je obrazem střetu 2 nepřátelských stran, z něhož prozřetelnostním Božím řízením vychází vítězně strana Boží; ačkoli se v hebrejské verzi ani jednou nevyskytuje Boží jméno (snad aby se v bujném veselí svátku Púrím nevyslovilo neuctivě), celý děj o Bohu jako Zachránci jasně vypovídá; nástrojem této záchrany je opět slabá, ale zbožná žena, která mění rozhodnutí mocného krále

    11. KNIHY MAKABEJSKÉ

    2 deuterokanonické knihy vyprávějící o boji Židů proti seleukovským vládcům za náboženskou a politickou svobodu; název pochází od příjmení (makkabi = kladivo) daného hlavnímu hrdinovi Judovi

    11.1. První kniha Makabejská

    Obsahově se dá rozdělit na úvod a 3 části:
    1. Představení obou znepřátelených stran – Antiocha Epifana, který znesvětil chrám a provádí násilnou helenizaci, a kněze Matatiáše z Modinu, který zahájil vzpouru (kap. 1-2)
    2. Odboj vedený Matatiášovým synem Judou Makabejským – získá postupně převahu nad
Antiochovým vojskem, očistí chrám a umožní Židům žít svobodně podle Božího zákona, nakonec umírá na bojišti (3,1-9,22)
    3. Judův nástupce a bratr Jonatan přechází od válčení k politickým taktikám – ve sporech o seleukovský trůn dosáhne hodnosti velekněze, nakonec je odstraněn zradou (9,23-12,53)
    4. Poslední ze 3 bratří Šimon je uznán jako velekněz a jako židovský etnarcha – začátek relativní politické samostatnosti; i Šimon umírá jako oběť zrady (kap. 13-16)
    Vyprávění zahrnuje dobu 40 let – od počátku vlády Antiocha Epifana r. 175 až do smrti Šimonovy r. 134 př. Kr. Originál byl hebrejský, dochoval se však jen řecký překlad; autorem je pravděpodobně palestinský Žid a knihu napsal kolem r. 100 př. Kr.
    Líčí sice detailně válečné události a politické intriky, ale hlavním záměrem je podat dějiny z náboženské perspektivy – jako zásadní svár mezi pohanským vlivem a mravy otců; s obdivem vyzvedá hrdinství těch, kdo bojovali pro Zákon a chrám a vydobyli tak národu svobodu

    11.2. Druhá kniha Makabejská

    Obsah tvoří úvod a 2 části:
    1. Dva dopisy jeruzalémských Židů bratřím v Egyptě, předmluva pisatele a neúspěšný Heliodorův pokus vyloupit chrámový poklad (kap. 1-3)
    2. Boje obou nepřátelských stran končící smrtí Antiocha Epifana a ustanovením svátku posvěcení chrámu (4,1-10,8)
    3. Pokračování bojů za Antiocha Eupatora končící smrtí vojevůdce Nikanora a ustanovením svátku na připomínku tohoto vítězství (10,9-15,36)
    2 Mak není pokračováním 1 Mak, nýbrž jde s ní zčásti souběžně – začíná před nástupem Antiocha Epifana a končí před smrtí Judy Makabejského (zahrnuje období asi 15 let – v 1 Mak 1-7); styl knihy je odlišný, vyznačuje se kazatelskou rétorikou typickou pro helenistickou literaturu; kniha byla napsána původně řecky a autor ji vydává za stručné shrnutí pětisvazkového díla Jásona z Kyrény; její vznik lze datovat nejspíše do 1. pol. 1. stol. př. Kr.
    Záměr je zjevně estetický (autor chce zaujmout) a pedagogický (jeho snahou je vychovávat); píše pro Židy z alexandrijské diaspory, aby v nich probudil pocit solidarity s bratry v Jeruzalémě; leží mu na srdci především osud chrámu – centrum náboženského života podle Zákona a současně předmět nenávisti pohanů (viz oba dopisy na začátku a závěr obou hlavních částí)
    Náboženský zájem odsouvá do pozadí zájem striktně historický – kniha vyzvedá hrdinský příklad mučedníků pro věrnost Zákonu (Eleazar a 7 bratří); kanonicita 2 Mak je ospravedlněna věroučně významnými (a ve SZ ojedinělými) výpověďmi o vzkříšení mrtvých, odplatě po smrti a modlitbě za zemřelé